ja_mageia

  • Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size
Nahajate se na: Naslovnica
AKTUALNE NOVICE IN DOGODKI

 

Torek, 21. november 2017 ob 09:00
PRIDOBIVANJE EVROPSKIH NEPOVRATNIH SREDSTEV IZ STRUKTURNIH SKLADOV - KONKRETNI PRIMERI 

Izvedba dogodka je zagotovljena.

Slovenija v obdobju 2014–2020 razpolaga z okvirno 3,255 milijarde evrov sredstev iz evropskih strukturnih skladov in Kohezijskega sklada, od česar je 159,8 milijona evrov namenjenih Instrumentom za povezovanje Evrope (za področje prometa) in 64 milijonov evrov za programe Evropskega teritorialnega sodelovanja. Ostala – večina – sredstev v največji meri upošteva uresničevanje Strategije EU 2020 in bo prednostno namenjena: · vlaganjem v raziskave, razvoj in inovacije; konkurenčnosti; zaposlovanju ter usposabljanju in · infrastrukturi za doseganje boljšega stanja okolja, trajnostni rabi energije in trajnostni mobilnosti ter učinkovitemu upravljanju z viri. 

  

Ponedeljek, 27. November 2017 ob 09:30
OBRAČUN POT. NALOGOV, DNEVNIC, BONITET IN AKTUALNO PRI DARILIH IN IZPLAČILIH OB NOVEM LETU-Maribor

Izvedba dogodka je zagotovljena. 

Potni nalogi so v praksi površno izpolnjeni in brez popolnih prilog. Davčni inšpektorji zato zelo pogosto preverjajo upravičenost izplačil. Potne naloge, ki so napačno izpolnjeni, zato uvrstijo med davčno nepriznane odhodke in prejemek prekvalificirajo v drug prejemek iz delovnega razmerja.

  

Torek, 28. november 2017  ob 09:00
PRIPRAVA PRORAČUNA PROJEKTA ZA PRIJAVO NA RAZPISE ZA PRIDOBITEV EVROPSKIH NEPOVRATNIH SREDSTEV

Eden najpomembnejših elementov pri pripravi dobrega projekta je priprava projektnega proračuna ali finančna konstrukcija projekta. Na delavnici boste praktično spoznali, kako se pripravi kvalitetni projektni proračun. Na samem začetku bo teoretično predstavljeno bistvo stroškov pri takih projektih, a večji del delavnice bo namenjen konkretnim primerom projekta. Priprava proračuna je samo prvi - nujen, a nezadosten korak pri pridobivanju sredstev iz EU. Po pripravi proračuna pa je treba znati tudi pravilno dokazati stroške, da bi nam jih EU tudi priznala in vrnila obljubljeni del denarja. Ta delavnica bo še ena odlična priložnost, da se dobi veliko novih informacij in veščin pri pripravi proračuna projektov.

 

Sreda, 29. november 2017 ob 09:30
IZDELAVA LETNEGA POROČILA in DAVČNI OBRAČUN ZA LETO 2017 ZA JAVNE ZAVODE IN DRUGE PROR. UPORABNIKE

Na seminarju bo predstavljena celovita problematika izdelave zaključnega računa za leto 2017 za javni sektor. Poudarek bo na pripravi in izvedbi popisa, vsebini izkazov bilance stanja, izkaza prihodkov in odhodkov ter pojasnil k računovodskim izkazom uporabnikov enotnega kontnega načrta. Predstavljen bo davčni obračun, sestavljen na podlagi vsebine veljavnih davčnih predpisov in možnosti zniževanja davčne osnove. Predstavljen bo tudi povzetek važnejših predpisov za pravne osebe javnega prava na računovodsko - finančnem področju in njihova uporaba v praksi. Na seminarju boste prejeli veliko praktičnih napotkov za delo.

  

Četrtek, 30. november 2017 ob 09:30
OBRAČUN POT. NALOGOV, DNEVNIC, BONITET IN AKTUALNO PRI DARILIH IN IZPLAČILIH OB NOVEM LETU-Ljubljana

Izvedba dogodka je zagotovljena. 

Potni nalogi so v praksi površno izpolnjeni in brez popolnih prilog. Davčni inšpektorji zato zelo pogosto preverjajo upravičenost izplačil. Potne naloge, ki so napačno izpolnjeni, zato uvrstijo med davčno nepriznane odhodke in prejemek prekvalificirajo v drug prejemek iz delovnega razmerja.

  

Četrtek, 06. december 2017 ob 10:00
PROTOKOLARNA PRAVILA ZA VRHUNSKA POSLOVNA SREČANJA IN OSEBNA ODLIČNOST z vodenim poslovnim kosilom

Izvedba dogodka je zagotovljena. 

POSLOVNI PROTOKOL je vrhunski razgiban seminar o poslovnem protokolu, kjer boste izvedeli vse, kar morate vedeti o sodobnem komuniciranju za uspeššen in učinkovit poslovni nastop. Posebnost tega seminarja je zasebno vodeno poslovno kosilo z razlago gospe Ksenije Benedetti, šefinje Protokola Republike Slovenije. Dosledno spoštovanje protokolarnih pravil je vaša osebna odličnost. In prav vaša osebna odličnost je vaša največja moč.  

 

Četrtek, 07. december 2017 ob 09:00
NAPREDOVANJE, OCENJEVANJE in NAGRAJEVANJE DELOVNE USPEŠNOSTI JAVNIH USLUŽBENCEV, 07. 12. 2017

Vladi in sindikatom se je uspelo dogovoriti, kako se bodo v prihodnjih dveh letih sproščali varčevalni ukrepi. Ohranili so socialni dialog, ki je osnova za uspešen razvoj družbe kot celote pa tudi osnova za poštevo in dogovorno oblikovanje razmer dela v javnem sektorju. Javni uslužbenci bodo v letu 2017 napredovali, tako na delovnem mestu, kot tudi na delovnih mestih, kjer je mogoče pridobiti naziv ali višji naziv, tudi v nazive. Tudi v letu 2018 bo potrebno izvesti ocenjevanje in seznaniti z oceno okoli 160.000 javnih uslužbencev. 

  

Torek, 12. december 2017 ob 09:30

LETNO POROČILO ZA LETO 2017 ZA DRUŠTVA, ZVEZE DRUŠTEV in SINDIKATE
Vabimo vas na enodnevni posvet, kjer bomo predstavili novosti, ki se nanašajo na poslovanje društev, ki opravljajo nepridobitno in pridobitno dejavnost ter invalidske organizacije. Novosti, ki jih bomo predstavili na posvetu, se nanašajo na predložitev letnih poročil, ki jih morajo društva, humanitarne in invalidske organizacije predložiti do 31. marca 2018 leta. Opozorili vas bomo tudi na rok za oddajo letnih poročil, ki velja za tista društva, katerih računovodske izkaze mora revidirati revizor pred sprejetjem letnega poročila. Letno poročilo mora pred obravnavo na zboru članov pregledati nadzorni organ društva.Zakon o društvih določa, da mora društvo zagotavljati podatke o svojem finančnem in materialnem poslovanju na način in v obliki, ki ju določi s temeljnim aktom. To določilo pomeni, da mora društvo sprejeti ustrezne akte, ki urejajo finančno področje in računovodstvo.

  


 

  

 

 

 

 

Bližnji dogodki

CELOTEN KOLEDAR >>

Izobraževanja

PRIDOBIVANJE EVROPSKIH NEPOVRATNIH SREDSTEV IZ STRUKTURNIH SKLADOV - KONKRETNI PRIMERI
Začetek: 21.11.17, 09:00
Konec: 21.11.17, 16:00
Konec prijav: 21.11.17, 08:00

OBRAČUN POT. NALOGOV, DNEVNIC, BONITET IN AKTUALNO PRI DARILIH IN IZPLAČILIH OB NOVEM LETU-Maribor
Začetek: 27.11.17, 09:30
Konec: 27.11.17, 14:30
Konec prijav: 27.11.17, 09:00

PRIPRAVA PRORAČUNA PROJEKTA ZA PRIJAVO NA RAZPISE ZA PRIDOBITEV EVROPSKIH NEPOVRATNIH SREDSTEV
Začetek: 28.11.17, 09:00
Konec: 28.11.17, 15:30
Konec prijav: 28.11.17, 09:00

IZDELAVA LETNEGA POROČILA in DAVČNI OBRAČUN ZA LETO 2017 ZA JAVNE ZAVODE IN DRUGE PROR. UPORABNIKE
Začetek: 29.11.17, 09:30
Konec: 29.11.17, 14:00
Konec prijav: 29.11.17, 08:00

OBRAČUN POT. NALOGOV, DNEVNIC, BONITET IN AKTUALNO PRI DARILIH IN IZPLAČILIH OB NOVEM LETU-Ljubljana
Začetek: 30.11.17, 09:30
Konec: 30.11.17, 14:30
Konec prijav: 30.11.17, 09:00

Prijava na e-novice 

Prijava za uporabnikeVreme


SVETOVANJE

Nudimo vam svetovanje in pomoč pri prijavi na razpise iz evropskih skladov za nepovratna sredstva.
Za podrobnejše informacije ste vabljeni, da nas kontaktirate >>

Prevajanje in tuji jeziki

Nudimo vam prevajalske storitve v skoraj vse evropske in pomembnejše svetovne jezike. Bodisi, da potrebujete pisne prevode ali pa tolmača, imamo rešitev za vas. Obiščite Linguaris.net >>

Novice, dogodki, izobraževanje

Evropska unija

Izobraževanja