ja_mageia

  • Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size
Nahajate se na: Naslovnica Dogodki
Dogodki
Vse kategorije
Tukaj so prikazani vsi dogodki v naši bazi.
Št. dogodkov  Iskanje: Kategorija:
Ponedeljek, 18 November 2019 09:30
VARSTVO OSEBNIH PODATKOV PO SPLOŠNI UREDBI O VARSTVU PODATKOV
Evropski parlament je 14. aprila 2016 potrdil uredbo Evropskega Parlamenta in Sveta o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov. Splošna uredba o varstvu osebnih podatkov je nasledila nacionalne zakone o varstvu osebnih podatkov, v Sloveniji Zakon o varstvu osebnih podatkov – ZVOP-1. Najpomembnejše novosti Splošne uredbe so: boljši nadzor državljanov nad svojimi osebnimi podatki in lažji dostop do njih ter strožja dolžnosti obveščanja posameznika o obdelavi njegovih osebnih podatkov; pravica do pozabe oz. izbrisa in pravica do prenosljivosti podatkov; izrecna privolitev za obdelavo osebnih podatkov, kar pomeni, da se podjetja ne bodo več mogla zanašati na » domnevno privolitev » , privolitev otrok; obvezno obvestilo o vdoru v zbirke osebnih podatkov v roku 72 ur; javni organi in podjetja, ki opravljajo tvegane postopke obdelave podatkov, morajo imenovati uradno osebo za varstvo podatkov; višje kazni za prekrške, saj bo lahko nadzorni organ za najhujše kršitve izrekel kazen do vrednosti 1.000.000 do 20.000.000 EUR oziroma 2-4 % letnega svetovnega prometa podjetja. Ob tako visokih kaznih, bo skladnost z zakonodajo o varstvu podatkov postala pomemben del poslovne politike in organizacije bodo morale v ta namen prilagoditi svoja interna pravila o varovanju podatkov ter sprejeti ukrepe za učinkovit nadzor in ukrepanje v primeru kršitev ter pripraviti oceno tveganja. Na seminarju boste spoznali novosti, ki jih prinašajo novi evropski predpisi s področja varstva osebnih podatkov, kaj te novosti pomenijo ter kako in do kdaj se moramo na njih pripraviti. Spoznali boste tudi kakšna nacionalna zakonodaja se pripravlja.
Konec prijav: Ponedeljek, 18 November 2019 12:00
Kategorija: Seminarji - Prijavljenih mest: 1 - Prostih mest: 99 - Zadetkov: 151 - Kotizacija: € 160,65+ddv
Prosto
Sreda, 20 November 2019 09:30
Paket davčnih sprememb 2020 Spremenjeni Zakon o dohodnini in Spremembe pri obdavčitvi pravnih oseb
V paketu davčnih sprememb so spremembe zakonov o dohodnini, o davku od dohodkov pravnih oseb ter o davku od dobička od odsvojitve izvedenih finančnih instrumentov, posledično so potrebne še spremembe zakona o davčnem postopku. Glavna sprememba je razbremenitev lestvice za odmero dohodnine, zaradi česar se bo v državni proračun steklo manj davkov, zato vlada predlaga povečanje obdavčitve kapitala. Zvišali se bosta splošna in dodatna splošna olajšava pri dohodnini, dohodninska lestvica pa se bo spremenila tako, da se razbremeni srednji dohodkovni razred. S tem namenom je predvideno zvišanje meja vseh petih davčnih razredov, v nekaterih se znižujejo tudi stopnje davka. Za najvišje prejemke je še naprej predvidena 50-odstotna obdavčitev. Davek od kapitalskih dobičkov se bo z letom 2020 zvišal s 25 na 27,5 odstotka, so pa na finančnem ministrstvu po zaključku javne obravnave odstopili od nameravanega zvišanja stopnje davka od dohodkov pravnih oseb. Ta tudi po najnovejšem predlogu ostaja pri 19 odstotkih, ostaja pa v predlogih zapisana uvedba minimalne obdavčitve dohodkov pravnih oseb v višini sedmih odstotkov.
Konec prijav: Sreda, 20 November 2019 08:00
Kategorija: Seminarji - Prijavljenih mest: 1 - Prostih mest: 199 - Zadetkov: 41 - Kotizacija: € 143,20+ddv
Prosto
Četrtek, 21 November 2019 09:30
DOHODKI IZ DELOVNEGA RAZMERJA S POUDARKOM NA OBRAČUNU IN IZPLAČILU POTNIH NALOGOV, Ljubljana
Potni nalogi so v praksi površno izpolnjeni in brez popolnih prilog. Davčni inšpektorji zato zelo pogosto preverjajo upravičenost izplačil. Potne naloge, ki so napačno izpolnjeni, zato uvrstijo med davčno nepriznane odhodke in prejemek prekvalificirajo v drug prejemek iz delovnega razmerja.
Konec prijav: Četrtek, 21 November 2019 09:00
Kategorija: Seminarji - Prijavljenih mest: 1 - Prostih mest: 99 - Zadetkov: 81 - Kotizacija: € 139,00
Prosto
Petek, 22 November 2019 10:00
PROTOKOLARNA PRAVILA ZA VRHUNSKA POSLOVNA SREČANJA IN OSEBNA ODLIČNOST z vodenim poslovnim kosilom
POSLOVNI PROTOKOL je vrhunski razgiban seminar o poslovnem protokolu, kjer boste izvedeli vse, kar morate vedeti o sodobnem komuniciranju za uspeššen in učinkovit poslovni nastop. Posebnost tega seminarja je zasebno vodeno poslovno kosilo z razlago gospe Ksenije Benedetti, šefinje Protokola Republike Slovenije. Dosledno spoštovanje protokolarnih pravil je vaša osebna odličnost. In prav vaša osebna odličnost je vaša največja moč.
Konec prijav: Petek, 22 November 2019 09:00
Kategorija: Seminarji - Prijavljenih mest: 0 - Prostih mest: 90 - Zadetkov: 54 - Kotizacija: € 195,30+ddv
Prosto
Ponedeljek, 25 November 2019 09:00
KONFERENCA RFD 2019
Konferenca RFD se bo odvijala 25. novembra 2019 v Ljubljani, Grand Hotel Union, Miklošičeva 1 Z nami bodo ugledni gostje in predavatelji. Trošila in zadolževala se je bogataška elita zgornjega enega odstotka, ceno za njeno lakomnost pa plačuje preostalih 99 odstotkov prebivalstva, najbolj od vseh socialno ogroženi, v manjši meri pa tudi srednji razred. Gre za bančno in podjetniško krizo elite, ki je dobro zakamuflirana prešla v krizo javnega dolga. V prvem koraku se je gospodarstvo zalilo z ogromnimi količinami denarja. Ko je balon počil in so bile banke prevelike, da bi jih pustili propasti, je dolgove zasebnih finančnih institucij in velikih podjetij prevzel državni proračun. Zaradi tega je v proračunskih izdatkih zmanjkalo prostora za socialo – za pokojnine, štipendije, socialno podporo za brezposelne. Takšno reševanje krize je pomenilo veliko prerazdelitev od 99 odstotkov prebivalstva v korist enega odstotka bogate elite in s tem povečanje neenakosti v družbi. Zategovanje pasu je samo politična krinka za egoistične interese elite. Kriza javnega dolga je posledica, ne vzrok.
Konec prijav: Ponedeljek, 25 November 2019 07:00
Kategorija: Seminarji - Prijavljenih mest: 3 - Prostih mest: 197 - Zadetkov: 93
Prosto
Torek, 26 November 2019 09:30
NOVOSTI IN AKTUALNA PROBLEMATIKA DDV V LETIH 2019 IN 2020 , Ljubljana, 26. november 2019
Z namenom prenosa novih evropskih pravil v nacionalni pravni red tudi Slovenija uvaja spremembe na področju obračunavanja in plačevanja DDV. Na seminarju bomo obravnavali izkušnje pri uporabi sprememb Zakona o DDV v letu 2019, predvsem pri izdajanju kuponov, telekomunikacijskih storitvah, storitvah radijskega in televizijskega oddajanja ter elektronsko opravljenih storitvah. V letu 2020 pa se nam obetajo novosti pri intrakomunitarni dobavi blaga, prenosu blaga v konsignacijska skladišča, verižnih dobavah blaga ipd. Na seminarju bomo obravnavane spremembe dopolnili z veliko praktičnimi primeri. Z namenom ustrezne priprave na prihajajoče spremembe vas vabimo, da se udeležite našega seminarja.
Konec prijav: Torek, 26 November 2019 08:00
Kategorija: Seminarji - Prijavljenih mest: 0 - Prostih mest: 200 - Zadetkov: 17 - Kotizacija: € 152,15+DDV
Prosto
Sreda, 04 December 2019 09:30
NOVOSTI PRI PRIPRAVI LETNEGA POROČILA in DAVČNEGA OBRAČUNA 2019 ZA JAVNI SEKTOR, LJUBLJANA
Na seminarju bo predstavljena celovita problematika izdelave zaključnega računa za leto 2019 za javni sektor. Poročanje o uspešnosti poslovanja: poleg obračunskega in denarnega ugotavljanja rezultata poslovanja bodo morali javni zavodi poročati tudi o presežku prihodkov nad odhodki po fiskalnem pravilu. Kako in kdaj? Poudarek bo na pripravi ter izvedbi popisa, vsebini izkazov bilance stanja, izkaza prihodkov in odhodkov ter pojasnil k računovodskim izkazom uporabnikov enotnega kontnega načrta ter zasebnih zavodov, ki poslujejo s sredstvi javnih financ. Predstavljen bo davčni obračun, sestavljen na podlagi vsebine veljavnih davčnih predpisov in možnosti zniževanja davčne osnove. Predstavljen bo tudi povzetek važnejših predpisov za pravne osebe javnega prava na računovodsko - finančnem področju in njihova uporaba v praksi. Predstavljena bo tudi izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ. Na seminarju boste prejeli veliko praktičnih napotkov za delo.
Konec prijav: Sreda, 04 December 2019 09:00
Kategorija: Seminarji - Prijavljenih mest: 0 - Prostih mest: 100 - Zadetkov: 10 - Kotizacija: € 134,15+DDV
Prosto
Četrtek, 12 December 2019 09:30
IZDELAVA LETNEGA POROČILA IN DAVČNI OBRAČUN ZA LETO 2018 ZA DRUŠTVA in SINDIKATE, LJUBLJANA
Vabimo vas na enodnevni posvet, kjer bomo predstavili novosti, ki se nanašajo na poslovanje društev, ki opravljajo nepridobitno in pridobitno dejavnost ter invalidske organizacije. Novosti, ki jih bomo predstavili na posvetu, se nanašajo na predložitev letnih poročil, ki jih morajo društva, humanitarne in invalidske organizacije predložiti do 31. marca 2019 leta.
Konec prijav: Četrtek, 12 December 2019 09:00
Kategorija: Seminarji - Prijavljenih mest: 0 - Prostih mest: 300 - Zadetkov: 2 - Kotizacija: € 95,20€+ddv
Prosto
Torek, 17 December 2019 09:30
NOVOSTI IN AKTUALNA PROBLEMATIKA NA PODROČJU DDV V LETIH 2019 IN 2020 , Ljubljana, 17.12.2019
Z namenom prenosa novih evropskih pravil v nacionalni pravni red tudi Slovenija uvaja spremembe na področju obračunavanja in plačevanja DDV. Na seminarju bomo obravnavali izkušnje pri uporabi sprememb Zakona o DDV v letu 2019, predvsem pri izdajanju kuponov, telekomunikacijskih storitvah, storitvah radijskega in televizijskega oddajanja ter elektronsko opravljenih storitvah. V letu 2020 pa se nam obetajo novosti pri intrakomunitarni dobavi blaga, prenosu blaga v konsignacijska skladišča, verižnih dobavah blaga ipd. Na seminarju bomo obravnavane spremembe dopolnili z veliko praktičnimi primeri. Z namenom ustrezne priprave na prihajajoče spremembe vas vabimo, da se udeležite našega seminarja.
Konec prijav: Torek, 17 December 2019 08:00
Kategorija: Seminarji - Prijavljenih mest: 1 - Prostih mest: 199 - Zadetkov: 10 - Kotizacija: € 152,15+DDV
Prosto
Prosto Prijave na čakanju Prijava ni mogoča
 

Novice, dogodki, izobraževanje

Evropska unija