ja_mageia

  • Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size
Nahajate se na: Naslovnica
AKTUALNE NOVICE IN DOGODKI

 


Sreda, 08. december 2021 ob 09:00, spletni seminar
NEDOPUSTNE PRAKSE PRI JAVNEM NAROČANJU
Javno naročanje, ki ga izvaja naročnik, mora zaradi sledenja in izpolnjevanja javnega interesa temeljiti na načelih gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti, zagotavljanja konkurence med ponudniki, transparentnosti javnega naročanja, enakopravne obravnave ponudnikov in sorazmernosti. Zagotavljanje konkurence v postopkih javnih naročil ne poudarja le racionalne porabe naročnikovih sredstev, temveč ima vrsto pozitivnih učinkov: prihranek pri izdatkih, konkurenčni učinek, ki sili domača podjetja k znižanju cen v konkurenci s tujimi podjetji, učinek prestrukturiranja ponudnikov, prihranke za zasebne kupce in krepitev medsebojne konkurenčne sposobnosti. Ponudnik mora biti izbran pregledno in po predpisanem postopku, v tem okviru sta pomembni tudi obveznosti objave obvestil glede javnih naročil in glede objave pogodb na portalu javnih naročil. Naročnik mora zagotoviti, da med ponudniki na vseh stopnjah postopka javnega naročanja in glede vseh elementov ni razlikovanja, upoštevaje vzajemno priznavanje in sorazmernost zahtev naročnika glede na predmet naročila. Naročnik mora zagotoviti, da ne ustvarja okoliščin, ki pomenijo kakršnokoli diskriminacijo ponudnikov. Javno naročanje se mora izvajati sorazmerno predmetu javnega naročanja, predvsem glede izbire, določitve in uporabe pogojev, zahtev in meril, ki morajo biti smiselno povezana s predmetom javnega naročila. Prikrojevanje razpisnih ponudb (ali dogovorjeno oddajanje ponudb) nastopi, kadar se podjetja, od katerih se sicer pričakuje tekmovalnost, skrivaj zavežejo k dvigu cen ali nižanju kakovosti blaga ali storitev za kupce, ki želijo priti do izdelkov ali storitev po razpisnem postopku. Prikrojevanje razpisnih ponudb je lahko še zlasti škodljivo, kadar zadeva javna naročila, saj se pri tovrstnih poslih porabljajo javna sredstva, zmanjšuje javno zaupanje v konkurenčni postopek in rušijo prednosti konkurenčnega trga.

Četrtek, 09. december 2021 ob 10:00, spletni seminar
IZDELAVA LETNEGA POROČILA IN DAVČNI OBRAČUN za l. 2021 ZA DRUŠTVA in SINDIKATE
Vabimo vas na enodnevni posvet, kjer bomo predstavili novosti, ki se nanašajo na poslovanje društev in sindikatov, ki opravljajo nepridobitno in pridobitno dejavnost ter invalidskih organizacij. Novosti, ki jih bomo predstavili na posvetu, se nanašajo na predložitev letnih poročil, ki jih morajo društva, humanitarne in invalidske organizacije predložiti do 31. marca 2022 leta, sindikati pa do 28.februarja 2022. Opozorili vas bomo tudi na rok za oddajo letnih poročil, ki velja za tista društva, katerih računovodske izkaze mora revidirati revizor pred sprejetjem letnega poročila. Letno poročilo mora pred obravnavo na zboru članov pregledati nadzorni organ društva. Zakon o društvih določa, da mora društvo zagotavljati podatke o svojem finančnem in materialnem poslovanju na način in v obliki, ki ju določi s temeljnim aktom. To določilo pomeni, da mora društvo sprejeti ustrezne akte, ki urejajo finančno področje in računovodstvo.Društvo mora zagotavljati podatke o poslovanju na način, da se uresničujejo nameni in cilji društva. Vse prihodke, ki jih bo društvo doseglo iz pridobitne dejavnosti, mora voditi in izkazovati ločeno. Opozorili vas bomo tudi na pogoje, ki jih mora izpolnjevati društvo za opravljanje pridobitne dejavnosti. Seznanili vas bomo z vsemi spremembami in dopolnitvami predpisov, tako da bo Letno poročilo pripravljeno v skladu z zakoni in pravili računovodske stroke ter predstavili davčne novosti.

Ponedeljek, 13. december 2021 ob 10:00, spletni seminar
AKTUALNOSTI PRI OBDAVČITVI BOŽIČNICE, DARIL IN BONITET
Vas zanima, do katerega zneska in pod kakšnimi pogoji je izplačana božičnica neobdavčena? Ali kakšne davčne olajšave vsebuje Zakon o udeležbi delavcev pri dobičku? Želite izvedeti, kdaj ni treba obračunati bonitete pri promociji zdravja na delovnem mestu? Če želite dobiti odgovore na ta vprašanja, se udeležite našega webinarja.

Torek, 14. december 2021 ob 09:30, spletni seminar
AKTUALNE NOVOSTI OBRAČUNA PLAČ IN DRUGIH PREJEMKOV IZ DELOVNEGA RAZMERJA v l. 2022
Seminar je namenjen vodjem in drugim osebam, ki se strokovno ukvarjajo s problematiko plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju. Ob celovitem pregledu posameznih vsebinskih sklopov urejanja plač in drugih stroškov dela, bomo predstavili vse novosti in najaktualnejše tekoče zadeve v zvezi z ukrepi na področju plač in drugih stroškov dela. Predstavljene bodo novosti in aktualna problematika na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2021 in 2022 ter najpogostejše napake.

Ponedeljek, 20. december 2021 ob 10:00, spletni seminar
NOVOSTI IN POSEBNOSTI PRI OBDAVČITVI TRANSAKCIJ Z NEPREMIČNINAMI
Vas zanima, kdaj pri prodaji in najemu nepremičnin uporabimo obrnjeno davčno obveznost po 76.a členu ZDDV-1? Ali, kakšni so pogoji za odbitek vstopnega davka pri nakupu nepremičnin? Bi radi izvedeli, kdaj se pri prodaji nepremičnin in prenosu stavbne pravice plača DDV in kdaj 2 % davek na promet nepremičnin? Če želite dobiti odgovore na ta vprašanja, vas vljudno vabimo, da se udeležite našega webinarja.

Torek, 11. januar 2022 ob 10:30, spletni seminar
LETNO POROČILO IN DAVČNI OBRAČUN 2021 ZA JAVNI SEKTOR
Vsako leto prihaja do sprememb tako na davčnem kot na računovodskem področju, zato smo za vse računovodje v javnem sektorju tudi letos pripravili vsakoletni posvet, kjer boste prejeli jasna navodila glede priprave in izdelave računovodskih izkazov za leto 2021. Zaključevanje leta bo tokrat posvečeno razčiščevanju dilem, ki se nanašajo na novosti v prejšnjih letih. Izpostaviti je potrebno fiskalno pravilo, spremembe SRS in vpliv na javni sektor in novosti na področju plačne politike v javnem sektorju. Poročanje o uspešnosti poslovanja: poleg obračunskega in denarnega ugotavljanja rezultata poslovanja morajo javni zavodi poročati tudi o presežku prihodkov nad odhodki po fiskalnem pravilu. Kako in kdaj? Predstavljene bodo torej vse posebnosti in novosti, ki veljajo v javnem sektorju, opozorili pa bomo tudi na najpogostejše napake na tem področju. Seminar je namenjen računovodjem zaposlenim v javnem sektorju.

Sreda, 19. januar 2022 ob 09:30, spletni seminar
OCENJEVANJE IN NAPREDOVANJE JAVNIH USLUŽBENCEV v l. 2022
Tudi v letu 2022 se bo za zaposlene v javnem sektorju izvajalo ocenjevanje delovne uspešnosti ter preverjalo izpolnjevanje pogojev za napredovanje v višji plačni razred. Aktivnosti v zvezi s tem se začnejo v januarju, zato je potrebno, da se odgovorne osebe pri subjektih javnega sektorja pripravite, osvežite že pridobljeno znanje na tem področju ter seznanite z novostmi. Kot odgovorne osebe morate vedeti, ali še vedno veljajo kakšni začasni interventni ukrepi na tem področju in kako na te aktivnosti vpliva ponovno izplačevanje redne delovne uspešnosti v javnem sektorju. Preverite in osvežite poznavanje izvedbe postopka za izvedbo napredovanj. da jih boste pravilno izvedli v letu 2022. Na seminarju boste dobili odgovore na dileme in vprašanja glede izvedbe napredovanj zaposlenih in pomoč vodjem pri določitvi ocene, poudarek pa bo namenjen tudi postopku, kako pravilno izvesti zaporedje pridobitve naziva in napredovanja zaposlenih . Napredovanja morajo biti v letu 2022 izvedena pravilno, saj morebitne napake vplivajo na pravilnost napredovanj tudi v naslednjih letih.

Četrtek, 27. januar 2022 ob 10:00, spletni seminar
FINANČNO POSLOVANJE, IZDELAVA LETNEGA POROČILA IN DAVČNI OBRAČUN za l. 2021 ZA DRUŠTVA in SINDIKATE
Vabimo vas na enodnevni posvet, kjer bomo predstavili novosti, ki se nanašajo na poslovanje društev in sindikatov, ki opravljajo nepridobitno in pridobitno dejavnost ter invalidskih organizacij. Novosti, ki jih bomo predstavili na posvetu, se nanašajo na predložitev letnih poročil, ki jih morajo društva, humanitarne in invalidske organizacije predložiti do 31. marca 2022 leta, sindikati pa do 28.februarja 2022. Opozorili vas bomo tudi na rok za oddajo letnih poročil, ki velja za tista društva, katerih računovodske izkaze mora revidirati revizor pred sprejetjem letnega poročila. Letno poročilo mora pred obravnavo na zboru članov pregledati nadzorni organ društva. Zakon o društvih določa, da mora društvo zagotavljati podatke o svojem finančnem in materialnem poslovanju na način in v obliki, ki ju določi s temeljnim aktom. To določilo pomeni, da mora društvo sprejeti ustrezne akte, ki urejajo finančno področje in računovodstvo.Društvo mora zagotavljati podatke o poslovanju na način, da se uresničujejo nameni in cilji društva. Vse prihodke, ki jih bo društvo doseglo iz pridobitne dejavnosti, mora voditi in izkazovati ločeno. Opozorili vas bomo tudi na pogoje, ki jih mora izpolnjevati društvo za opravljanje pridobitne dejavnosti. Seznanili vas bomo z vsemi spremembami in dopolnitvami predpisov, tako da bo Letno poročilo pripravljeno v skladu z zakoni in pravili računovodske stroke ter predstavili davčne novosti.

 

Novice, dogodki, izobraževanje

Evropska unija