ja_mageia

  • Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size
Nahajate se na: Naslovnica
AKTUALNE NOVICE IN DOGODKI
 

 

Četrtek, 14 .januar 2021 ob 09:30, spletni seminar
NOVOSTI PRI PRIPRAVI LETNEGA POROČILA in DAVČNEGA OBRAČUNA ZA LETO 2020 ZA JAVNI SEKTOR

Seminar je zaradi bolezni predavateljice prestavljen na 22. januar 2021.

Zaključevanje leta bo posvečeno razčiščevanju dilem, ki se nanašajo na računovodske in davčne novosti v zadnjem letu. Na posvetu bo bo poudarek na preverjanju tistih računovodskih postavk, ki pomembno vplivajo na razmerje med določenimi in drugimi uporabniki, na usklajevanje terjatev in obveznosti, razumevanju ustanoviteljskih pravic in lastnine ter na obvladovanju poslovnega izida. Poročanje o uspešnosti poslovanja: poleg obračunskega in denarnega ugotavljanja rezultata poslovanja bodo morali javni zavodi poročati tudi o presežku prihodkov nad odhodki po fiskalnem pravilu. Pri davčni obravnavi je poleg obračuna DDPO, ki je ob koncu leta najpomembnejši davčni obračun, poudarek tudi na obračunu DDV. Pomembno je vedeti , kako obravnavati DDV, ko se ustanovitelj in javni zavod dogovarjata o medsebojnem poslovanju. Predstavljene bodo posebnosti in novosti na področju računovodske in davčne zakonodaje, ki velja v javnem sektorju zaradi korona krize, opozorili pa bomo tudi na najpogostejše napake na tem področju.

Sreda, 27. januar 2021 ob 09:30, spletni seminar in v živo
FINANČNO POSLOVANJE, IZDELAVA LETNEGA POROČILA IN DAVČNI OBRAČUN za l. 2020 ZA DRUŠTVA in SINDIKATE
Vabimo vas na enodnevni posvet, kjer bomo predstavili novosti, ki se nanašajo na poslovanje društev in sindikatov, ki opravljajo nepridobitno in pridobitno dejavnost ter invalidskih organizacij. Novosti, ki jih bomo predstavili na posvetu, se nanašajo na predložitev letnih poročil, ki jih morajo društva, humanitarne in invalidske organizacije predložiti do 31. marca 2021 leta, sindikati pa do 28.februarja 2021. Opozorili vas bomo tudi na rok za oddajo letnih poročil, ki velja za tista društva, katerih računovodske izkaze mora revidirati revizor pred sprejetjem letnega poročila. Letno poročilo mora pred obravnavo na zboru članov pregledati nadzorni organ društva. Zakon o društvih določa, da mora društvo zagotavljati podatke o svojem finančnem in materialnem poslovanju na način in v obliki, ki ju določi s temeljnim aktom. To določilo pomeni, da mora društvo sprejeti ustrezne akte, ki urejajo finančno področje in računovodstvo.Društvo mora zagotavljati podatke o poslovanju na način, da se uresničujejo nameni in cilji društva. Vse prihodke, ki jih bo društvo doseglo iz pridobitne dejavnosti, mora voditi in izkazovati ločeno. Opozorili vas bomo tudi na pogoje, ki jih mora izpolnjevati društvo za opravljanje pridobitne dejavnosti. Seznanili vas bomo z vsemi spremembami in dopolnitvami predpisov, tako da bo Letno poročilo pripravljeno v skladu z zakoni in pravili računovodske stroke ter predstavili davčne novosti v letu 2021 v času korona krize.

 

 

 

Novice, dogodki, izobraževanje

Evropska unija