ja_mageia

 • Decrease font size
 • Default font size
 • Increase font size
Nahajate se na: Naslovnica Koledar
Mesečni pogled
Mesečni pogled
Strnjen pogled
Strnjen pogled
Tedenski pogled
Tedenski pogled
Dnevni pogled
Dnevni pogled
Iskanje
Iskanje

Strnjen pogled

Torek, Avgust 16, 2022
 April 2022Maj 2022Junij 2022
Sreda, Maj 04, 2022
On-line ŠOLA RAČUNOVODSTVA Vključno Z Novostmi V TREH MODULIH (09:00 - 13:30)
kademija za management in projektno vodenje Vas z  vsem spoštovanjem  vabi na on-line ŠOLO RAČUNOVODSTVA

On-line ŠOLA RAČUNOVODSTVA vključno z novostmi V TREH MODULIH


15 % popust za prijave in plačilo do vključno
25.aprila 2022!Izvedba dogodka je zagotovljena.

TERMINI ZA POSAMEZNE MODULE

 • 4. maja 2022 - 1. modul od 9.00 do 13.15 (15-30 minut odmora), spletni seminar v živo
 • 10. maja  2021 - 2. modul  od 9.00 do 13.15 (15-30 minut odmora), spletni seminar v živo
 • 12. maja 2021  - 3. modul od 9.00 do 13.15 (15-30 minut odmora), spletni seminar v živo
Trajanje: skupaj 15 šolskih ur. 

UVOD

On line Šola računovodstva je namenjena vsem, ki se pri svojem delu srečujejo z računovodskimi izkazi, predvsem pa zaposlenim v računovodski in finančni službi, vodstvenim delavcem, zaposlenim v kontrolingu in vsem, ki kakorkoli sodelujejo pri poslovanju organizacije in katerih rezultati vplivajo na finančni položaj in/ali uspešnost poslovanja organizacije. Namenjena je gospodarskim družbam in vsem drugim organizacijam, ki za sestavitev računovodskih izkazov uporabljajo SRS. Pri računovodski obravnavi poslovnih dogodkov so ključnega pomena temeljna načela računovodenja in predpostavke, ki predstavljajo podlago za pripoznavanje sredstev, obveznosti, prihodkov in odhodkov. V tem okviru bomo govorili o določanju pomembnosti, spremembah računovodskih usmeritev in popravkih napak. Za vsako bilančno postavko si bomo na praktičnih primerih pogledali pravila začetnega pripoznavanja, merjenja po začetnem pripoznavanju in odprave pripoznanja ter obravnavali zahtevnejša področja merjenja. Pregledali bomo ključne razlike med SRS in MSRP, ki so aktualne za organizacije, ki poročajo obvladujočim organizacijam. Dotaknili se bomo tudi izračuna pomembnih kazalnikov, kot jih zahtevajo banke in druga zainteresirana javnost.

PREDAVATELJICA
Doc. dr. Lidija Robnik, univ. dipl. ekonomistka
Je članica izpitne komisije za potrjevanje Nacionalne poklicne kvalifikacije računovodja in knjigovodja. Predava na višjih, visokih strokovnih šolah ter fakultetah v dodiplomskih in podiplomskih programih. Je nosilka predmetov s področja temeljev računovodstva, finančno in stroškovno računovodstvo, ekonomike, analize, financ, insolvenčnih postopkov in davkov. Izvaja najrazličnejše strokovne seminarje in delavnice ter s strokovnimi in znanstvenimi prispevki sodeluje na mednarodnih in domačih znanstvenih in strokovnih konferencah. Izvaja najrazličnejše seminarje, šole in delavnice s področja financ, računovodstva in davkov na področju Slovenije za zasebni in javni sektor, kjer povezuje teorijo s prakso. Sodeluje z Gospodarsko zbornico Slovenijo in Obrtno zbornico Sloveniji na področju izobraževanj in svetovanj njihovim članom.  Od leta 2003 naprej je samostojna podjetnica in zasebna predavateljica na višjih in visokih šolah ter fakultetah za področje financ, računovodstva in davkov. S strani pristojnih ministrstev je razvrščena v razvid samostojnih zasebnih predavateljev.
Sodeluje in predstavlja znanstvene in strokovne referate s področja računovodstva, davkov in poslovnih financ na različnih strokovnih in znanstvenih konferencah. Izdala je že veliko samostojnih knjig, priročnikov ter znanstvenih ter strokovnih člankov.
Ima licenco za članico državne komisije za preverjanje znanj Nacionalnih poklicnih kvalifikacij (računovodja, knjigovodja).
 
PROGRAM
1. modul – Računovodska pravila, ekonomske kategorije in primeri knjiženj pogostih poslovnih dogodkov:
 • osnovni pojmi iz računovodstva na podlagi SRS 2016 in PSR 2016 ter internimi pravili,
 • spoznanje vlog in pomena najpomembnejših ekonomskih kategorij iz bilance stanja in izkaza poslovnega izida,
 • vodenje knjigovodstva po dejanskih prihodkih in odhodkih ali po dejanskih prihodkih in normiranih stroških (gospodarske družbe, samostojni podjetniki),
 • vodenje po normiranih stroških,
 • knjiženje prejetih in izdanih računov in dobropisov (storitve, material, trgovsko blago, opredmetena osnovna sredstva) v Sloveniji, EU, tretjih državah,
 • obračun amortizacije in poraba materiala,
 • razmejevanje stroškov v okviru aktivnih in pasivnih časovnih razmejitev ter in knjiženje poslovnih dogodkov.
2. Modul -  Dohodki fizičnih oseb – obračuni in primeri knjiženj:
 • vrste in obračun dohodkov zaposlenih po pogodbi o zaposlitvi za nedoločen in določen čas (bruto plača, nadomestila, bonitete, boleznine, letni dopust, odpravnine, krajši delovni čas in drugi stroški dela),
 • obračun službenih poti po Sloveniji in tujini (dnevnica, kilometrina, nočitve, vinjete ipd.),
 • pogodbe civilnega prava, kot so: podjemne pogodbe, avtorske pogodbe, sejnine, pogodbe o poslovodenju, pogodbe o prokuri ipd.),
 • davčno priznani in nepriznani stroški,
 • primeri knjiženj poslovnih dogodkov s področja stroškov fizičnih oseb.
3. Modul – Prodaja premoženja, inventurni popis in posojila:
 • vrednotenje, odpisi in prodaja premoženja (opredmetena osnovna sredstva, naložbene nepremičnine, zaloge, terjatve),
 • inventurne razlike (opredmetena osnovna sredstva, zaloge materiala, proizvodov in trgovskega blaga),
 • prejem in vračanje posojil (kratkoročnih, dolgoročnih),
 • zamudne in pogodbenih obresti,
 • primeri obračunov in knjiženj poslovnih dogodkov.

KOMU JE IZOBRAŽEVANJE NAMENJENO?
Šola je namenjena vsem, ki se  srečujejo z računovodstvom ali knjiženjem v gospodarstvu (gospodarske družbe, samostojni podjetniki, računovodski servisi) in vsem tistim, ki želijo osvežili ali poglobiti znanje na računovodskem področju.

KOTIZACIJA
Kotizacija s 15% popustom za tridnevno udeležbo na dogodku znaša  517,65€+ddv
Cena s 15% popustom za posamezni modul znaša 172,55€+ddv


Kotizacija brez popusta za tridnevno udeležbo na dogodku znaša 609€ + DDV.
Cena posameznega modula brez popusta znaša 203€+DDV.

 
POPUSTI
 • 15 % popust za prijave in plačilo do vključno 25.aprila 2022
 • 10 % dodatni popust za dva in več udeležencev iz iste organizacije
PRIJAVA
 • Skenirano prijavnico lahko pošljete po e-pošti:  Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.
 • Za elektronsko prijavo kliknite TUKAJ
 • Prijava po e-pošti: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.  
Prijave  sprejemamo do dneva pred izvedbo seminarja.
Odjave sprejemamo do treh delovnih dni pred seminarjem.

Prijava vključuje:
 • izvedbo spletnega seminarja v živo,
 • gradivo v elektronski obliki,
 • odgovore na vaša vprašanja 
 • potrdilo o udeležbi
Izobraževanje bo potekalo:
Kdaj: 4. maja, 10. maja in 12. maja 2022  - trije moduli
Kje: preko  spletne platforme ZOOM -  na vaš spletni naslov boste prejeli povezavo do spletnega seminarja
Če se spletnega seminarja v živo ne boste mogli udeležiti, vam bo na voljo videoposnetek.

PLAČILO
Kotizacijo nakažite na transakcijski račun:  
SI56 1914 0501 2239 615, sklic na 00 04052022
(TRR odprt pri DBS d.d., Ljubljana)
Akademija za management in projektno vodenje, Kunaverjeva ulica 9, 1000 Ljubljana 
ID za DDV: SI80886914
 
INFORMACIJE
Za vse dodatne informacije nas lahko pokličete na telefonsko  številko:
051 317 357 med 10.00 in 12.00 uro ali pa nam pišite na elektronski naslov:
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.    

PRIJAVNICA NA IZOBRAŽEVANJE

On-line ŠOLA RAČUNOVODSTVA vključno z novostmi V TREH MODULIH

TERMINI ZA MODULE

a. 4. maja 2022 - 1. modul od 9.00 do 13.15 (15-30 minut odmora), spletni seminar v živo
b. 10. maja  2021 - 2. modul  od 9.00 do 13.15 (15-30 minut odmora), spletni seminar v živo
c. 12. maja 2021  - 3. modul
od 9.00 do 13.15 (15-30 minut odmora), spletni seminar v živ


Trajanje: skupaj 15 šolskih ur

Če se prijavljate samo na posamezne module, označite na katere. Obkrožite!


   
Ime in naslov organizacije:_________________________
 


 Telefon:

Kontaktna oseba:________________ID zaDDVE-pošta:
 
Na seminar prijavljamo:
Ime in priimek:E-pošta
   
  
  
  
 
 
Žig in podpis:                                


Email : Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. Url: http://https://www.evropska-svetovalnica.com/
Četrtek, Maj 05, 2022
On-line DELAVNICA O DDV (09:00 - 13:30)

Akademija za management vas z vsem spoštovanjem Vas  vabimo
na seminar z aktualno vsebinoON - LINE DELAVNICA O DAVKU NA DODANO VREDNOST


TERMIN
5. maj 2022 od 9.00 ure do 13.30 ure z vmesnim 30 minutnim odmorom,s pletni seminar
UVOD
Na praktični delavnici bomo obravnavali posebnosti na področju DDV pri obdavčitvi dobav blaga in storitev, izstavljanju računov, samoobdavčitvi, spletni prodaji ipd. Obravnavali bomo tudi uporabo posebnih ureditev VEM v praksi in novosti, ki smo jih začeli uporabljati v letu 2022.
Pri obdavčitvi storitev bomo, podkrepljeno s primeri, obravnavali devet pravil glede kraja obdavčitve – splošno pravilo in osem posebnih pravil. S poznavanjem teh pravil boste pravilno izstavljali račune za storitve, tako domače, kot tudi v tujino. Vedeli pa boste tudi, kdaj je treba pri prejemu računa iz tujine narediti samoobdavčitev.
Pri mednarodnih transakcijah z blagom se v praksi pojavlja vrsta vprašanj: kakšni so pogoji za oproščeno prodajo blaga podjetjem iz drugih držav članic EU, kdaj se moramo registrirati za DDV v tujini pri spletni prodaji blaga na daljavo končnim potrošnikom, kako postopamo pri verižnih transakcijah ipd. Z webinarjem bomo izvedli pregled posebnosti pri obračunavanju DDV pri transakcijah z blagom, vključili pa bomo tudi veliko primerov iz prakse. Veseli bomo tudi vprašanj udeležencev.

PREDAVATELJICA
Maja Dolinar Dubokovič , diplomirala je na Ekonomski fakulteti v Ljubljani. Svojo poklicno pot je začela na FURS-u in jo nadaljevala v revizijskih hišah. Celotno poklicno obdobje se poglobljeno ukvarja z davčnimi predpisi in svetovanjem na področju obdavčitve pravnih in fizičnih oseb, predvsem na področju DDV in dohodnine. Je članica Zbornice davčnih svetovalcev Slovenije. Piše strokovne članke in predava na izobraževanjih, konferencah in kongresih povezanih z davčno tematiko.

PROGRAM
1. Obračunavanje DDV od storitev:

 • določitev kraja obdavčitve pri različnih vrstah storitev,
 • uporaba posebnih ureditev VEM pri opravljanju storitev končnim potrošnikom, ki imajo prebivališče v EU,
 • konkretni primeri uporabe splošnega pravila in osmih posebnih pravil za storitve, povezane z nepremičninami, prevoz, restavracijske storitve, vstopnine, posredovanje, elektronske storitve itn.,
 • posebnosti pri obdavčitvi elektronskih in telekomunikacijskih storitev ter storitev RTV oddajanja pri letnem prometu do 10.000 evrov,
 • kdaj izvedemo samoobdavčitev pri storitvah, ki so nam zaračunane (konkretni primeri),
 • katere obvezne klavzule uporabljamo na računih za storitve,
 • kdaj zavrnemo prejet račun iz tujine za storitve,
 • nastanek obveznosti obračuna DDV pri storitvah (konkretni primeri),
 • kdaj lahko odbijemo DDV pri storitvah - novosti pri zgodnejšem odbijanju vstopnega davka v letu 2022,
 • odbitek DDV pri osebnih avtomobilih s pogonom brez izpusta ogljikovega dioksida, če vrednost vozila ne presega 80.000 evrov,
 • spremembe pri predlaganju obračuna DDV v letu 2022.
 
2. Obračunavanje DDV pri dobavah blaga:
 • posebnosti pri uveljavljanju oprostitev pri dobavah blaga znotraj EU,
 • obdavčitev spletne prodaje blaga končnim potrošnikom - prodaja blaga na daljavo znotraj Unije - prag v vrednosti 10.000 evrov in posebna ureditev VEM,
 • nova navodila davčnega organa malim davčnim zavezancem glede registracije za posebno ureditev,
 • pravila pri zaporednih dobavah blaga – kako so obdavčeni nepravi in pravi tristranski posli,
 • kako uporabljamo posebno ureditev za skladiščenje na odpoklic,
 • kaj gre v davčno osnovo pri obračunu DDV pri uvozu blaga (kdaj se DDV ne obračuna),
 • tri pravila pri nastanku davčne obveznosti pri pridobitvah blaga znotraj EU (uporaba Incoterms klavzul, kako je pri avansih…),
 • dobava blaga s prevozom in brez prevoza,
 • pravila pri dobavi blaga z montažo (gradbeništvo…),
 • posebnosti pri izvozu blaga,
 • ukinitev obvezne registracije za namene DDV v Sloveniji za tuje davčne zavezance v letu 2022,
 • sodbe sodišča in aktualna pojasnila davčnega organa.


KOMU JE WEBINAR NAMENJEN?
Webinar je namenjen vsem, ki evidentirate, prejemate ali izdajate račune za storitve ali dobave blaga doma in v tujini, pa tudi vsem drugim, ki se ukvarjate s področji, ki so zajeta v programu, in bi se želeli seznaniti z novostmi. Primeren je za udeležence iz gospodarskih družb, javnega sektorja in za samostojne podjetnike.KOTIZACIJA
Kotizacija za udeležbo na dogodku 179 evrov + DDV


POPUSTI
10 procentni popust za dva in več udeležencev iz iste organizacije. 

PRIJAVA

 • Skenirano prijavnico lahko pošljete po e-pošti: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.
 • Za elektronsko prijavo kliknite TUKAJ
 • Prijava po e-pošti: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.
Prijave  sprejemamo do dneva pred izvedbo seminarja.
Odjave sprejemamo do treh delovnih dni pred seminarjem.

Prijava vključuje:
 • izvedbo spletnega seminarja v živo,
 • gradivo v elektronski obliki,
 • odgovore na vaša vprašanja
 • potrdilo o udeležbi
Izobraževanje bo potekalo:
Kdaj: 5. maj  2022
Kje: preko  spletne platforme ZOOM -  na vaš spletni naslov boste prejeli povezavo do spletnega seminarja
Če se spletnega seminarja v živo ne boste mogli udeležiti, vam bo na voljo videoposnetek.

PLAČILO

Kotizacijo nakažite na transakcijski račun:  
SI56 1914 0501 2239 615, sklic na 00 19042022, 
(TRR odprt pri DBS dd, Ljubljana)
Akademija za upravljanje in projektno vodenje, Kunaverjeva ulica 9, 1000 Ljubljana 
ID za DDV: SI80886914.

INFORMACIJE
Za vse dodatne informacije nas lahko pokličete na telefonsko  številko:
051 317 357 med 10.00 in 12.00 uro ali pa nam pišite na elektronski naslov:
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.
 
 

************************************************************************

PRIJAVNICA NA SEMINAR

ON - LINE DELAVNICA O DAVKU NA DODANO VREDNOST

TERMIN
5.  maj 2022 od 09.00 ure do 13.30 ure, spletni seminar v živoNa seminar prijavljamo naslednje udeležence:
(navedite ime in priimek in e-pošto):
1. ______________________________________ _________________@ ___________________
2. ______________________________________ _________________@ __________________
3 ._______________________________________ ________________@ _________________

Naročnik in plačnik: __________________________________________________________________________________
Naslov plačnika (ulica / št., Poštna št. / kraj): _____________________________________________________________________________
Zavezanec za DDV: da ne (ustrezno obkrožite)
ID za DDV plačnika: ___________________
Davčna številka: _____________________
IBAN: SI56 ___________________________________________   
BIC BANKE: __________________________________________
Številka referenčnega dokumenta pri e-računu (številka naročilnice, ...) _________________________________________________________________________
Glede obveznosti prejemanja oz. izdajanja / pošiljanja e-računov prosimo obkrožite:
e-račun : DA NE
Telefon: ___________________________ GSM: ___________________  
e-pošta plačnika: _________________________ @ ______________________
  
   
   

Žig in podpis:                                


Email : Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. Url: http://https://www.evropska-svetovalnica.com/
Ponedeljek, Maj 09, 2022
NOVOSTI NA PODROČJU JAVNEGA NAROČANJA MALIH VREDNOSTI (09:00 - 12:00)
Akademija za management in projektno vodenje organizira spletni seminar  v živo z aktualno vsebino

NOVOSTI NA PODROČJU JAVNEGA NAROČANJA MALIH VREDNOSTI
Izvedba dogodka je zagotovljena.

TERMIN
9. maj 2022 , od 09.00 do 12.00, spletni seminar
Seminar bo  potekal preko spletne platforme ZOOM.

VSEBINA IN NAMEN IZOBRAŽEVANJA

Javna naročila male vrednosti so vsa naročila, katerih ocenjena vrednost se ne presega zakonskih mejnih vrednosti. V ZJN-3 je določeno, da lahko naročnik sam postopek prilagodi svojim potrebam, tako da ga ne zavezujejo določene določbe ZJN-3, ki jih mora upoštevati pri drugih postopkih javnega naročanja. Vendar pa mora upoštevati tako smisel same zakonodaje na področju javnega naročanja kot tudi določevanje ocenjene vrednosti javnega naročila ter vsa načela javnega naročanja. Za naročnike, ki se ukvarjajo predvsem z oddajo javnih naročil po postopku malih vrednosti, je smiselna priprava Pravilnika o naročilih male vrednosti.
 
Novela ZJN-3B, ki bo začela veljati 1. januarja 2022, nekoliko spreminja poenostavljeni postopek javnih naročil male vrednosti. Države članice lahko postopke javnih naročil male vrednosti (gre za postopke, ki so pod vrednostmi, ki jih določajo direktive) uredijo po lastni presoji. Tako je naša zakonodaja do sedaj urejala nakupe blaga in storitev do evropskih pragov, za gradnje pa pod njimi (do 500.000 evrov brez davka na dodano vrednost). Z novelo se spreminja 22. člen, tako da se lahko tudi za gradnje uporablja postopek male vrednosti do evropskega praga (5,35 milijona evrov).  

 
PROGRAM
 • Kako novela ZJN-3B posega v postopke naročil malih vrednosti?
 • Katera načela javnega naročanja uporabljamo pri JNMV?
 • Kakšen je postopek oddaje teh javnih naročil?
 • Zakaj je pomembna ocenjena vrednost javnega naročila tudi glede javnih naročil male vrednosti?
 • Kdaj gre za ta naročila in kako jih izvajamo v praksi?
 • Kaj pomeni, da naročnik v teh postopkih izbere samo dopustno ponudbo?
 • Ali je potrebno urediti področje JNMV s posebnim notranjim aktom?
 • Kakšne so možnosti pravnega varstva neizbranega ponudnika?

 
PREDAVATELJ

mag. MATJAŽ KOVAČ je magister pravnih znanosti, strokovnjak za javna naročila, gospodarsko pravo in davke ter zelo ploden avtor na omenjenih področjih, zaposlen na Direkcija RS za infrastrukturo, kjer že več kot deset let vodi najzahtevnejše postopke, odda javne naročnike na področju železniške infrastrukture v RS.
mag. Matjaž Kovač je tudi visokošolski predavatelj za predmetno področje Gospodarsko pravo in pripravljalec strokovnih gradiv za izvajanje teh predmetov. Je avtor strokovne priročnik Obdavčevanje svetovne dohodke (Davčni inštitut Maribor 2003), strokovni dela prevozne pogodbe, priročnik Davki od A do Ž, strokovni dela Javna naročila in javno zasebno partnerstvoin strokovne monografije Finančne storitve ter priročnika Plačilni sistem in plačilna disciplina itd. mag.Matjaž Kovač je doktorski kandidat na Pravnih fakultetah Univerze v Mariboru na področju finančnega in davčnega prava .

GRADIVO 
Udeleženci bodo prejeli gradivo v elektronski obliki.

SEMINAR JE NAMENJEN 

E-seminar je namenjen vsem strokovnjakom, ki se ukvarjajo s področjem javnega naročanja, tako v državni upravi kot na nivoju lokalne skupnosti, javnim podjetjem, javnim agencijam, javnim zavodom, javnim skladom, gospodarskih javnim službam, koncesionarjem, vsem ponudnikom, ki kot aktivni subjekti vstopajo v pravna razmerja na področju javnih naročil, svetovalcem na področju javne uprave in javnih naročil ter študentom, predvsem pa širši množici, ki se ukvarja z problemi javnega naročanja.

KOTIZACIJA
Kotizacija za udeležbo na seminarju znaša  139 evrov (ddv vključen v ceni)

POPUSTI

Za več udeležencev priznamo dodatnih 10% popust oz. popust po dogovoru.
 
PRIJAVA
Elektronska prijava: za prijavo kliknite TUKAJ
Po e-pošti: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

Skenirano prijavnico lahko pošljete po e-pošti: 
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.
PRIJAVA VKLJUČUJE:

 • izvedbo spletnega seminarja v živo,
 • gradivo v elektronski obliki,
 • odgovore na vaša vprašanja 

PLAČILO

Kotizacijo nakažite na transakcijski račun:
SI56 1914 0501 5223 820, sklic na 00 09052022, 
(TRR odprt pri DBS d.d., Ljubljana)
E-TeleMediLab, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana
Davčna številka:20865767 


INFORMACIJE 
Za vse dodatne informacije lahko pokličete na telefonsko številko: 
051 317 357 ali pa nam pišite in pošljite nas, prosimo, pišite na e-naslov: 
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.


PRIJAVNICA NA SEMINAR


NOVOSTI NA PODROČJU JAVNEGA NAROČANJA MALIH VREDNOSTI

9. maj 2022, od 09.00 do 12.00, spletni seminar preko ZOOM-a

Na seminar prijavljamo naslednje udeležence:
(navedite ime in priimek in e-pošto):
1. ______________________________________ _________________@ ___________________
2. ______________________________________ _________________@ __________________
3 ._______________________________________ ________________@ _________________

Naročnik in plačnik: __________________________________________________________________________________
Naslov plačnika (ulica / št., Poštna št. / kraj): _____________________________________________________________________________
Zavezanec za DDV: da ne (ustrezno obkrožite)
ID za DDV plačnika: ___________________
Davčna številka: _____________________
IBAN: SI56 ___________________________________________   
BIC BANKE: __________________________________________
Številka referenčnega dokumenta pri e-računu (številka naročilnice, ...) _________________________________________________________________________
Glede obveznosti prejemanja oz. izdajanja / pošiljanja e-računov prosimo obkrožite:
e-račun : DA NE
Telefon: ___________________________ GSM: ___________________  
e-pošta plačnika: _________________________ @ ______________________ 


Žig in podpis:                    

Email : Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. Url: http://https://www.evropska-svetovalnica.com/
POSEBNOSTI PRI OBDAVČITVI GRADBENIH STORITEV IN TRANSAKCIJ Z NEPREMIČNINAMI Z DDV (13:00 - 15:00)
Akademija za management in E- Telemedilab vas z vsem spoštovanjem Vas  vabimo
na seminar z aktualno vsebino


POSEBNOSTI PRI OBDAVČITVI GRADBENIH STORITEV IN TRANSAKCIJ Z NEPREMIČNINAMI Z DDVTERMIN
9. maj 2022 od 13.00 ure do 15.00 ure, spletni seminar v živo
 
UVOD

Vas zanima, kdaj pri prodaji in najemu nepremičnin uporabimo obrnjeno davčno obveznost po 76.a členu ZDDV-1? Ali, kdaj je treba pri gradbenih storitvah, vzdrževanju in popravilih nepremičnin uporabiti nižjo stopnjo DDV 9,5 %? Bi radi izvedeli, kdaj se pri prodaji nepremičnin in prenosu stavbne pravice plača DDV in kdaj 2 % davek na promet nepremičnin? Če želite dobiti odgovore na ta in podobna vprašanja, se udeležite našega webinarja.
 
PREDAVATELJICA
Maja Dolinar Dubokovič , diplomirala je na Ekonomski fakulteti v Ljubljani. Svojo poklicno pot je začela na FURS-u in jo nadaljevala v revizijskih hišah. Celotno poklicno obdobje se poglobljeno ukvarja z davčnimi predpisi in svetovanjem na področju obdavčitve pravnih in fizičnih oseb, predvsem na področju DDV in dohodnine. Je članica Zbornice davčnih svetovalcev Slovenije. Piše strokovne članke in predava na izobraževanjih, konferencah in kongresih povezanih z davčno tematiko.


PROGRAM
 1. Prodaja nepremičnine:
 • plačilo DDV ali 2 % davka na promet nepremičnin pri prodaji nepremičnine – praktični primeri,
 • opcijska obdavčitev z vidika DDV - uporaba obrnjene davčne obveznosti pri prodaji nepremičnine po 76.a členu ZDDV-1,
 • uporaba nižje stopnje DDV pri prodaji stanovanjskih objektov,
 1. kako so obdavčene gradbene storitve:
 • kdaj uporabimo nižjo stopnjo 9,5 % in kdaj splošno stopnjo 22 % pri popravilih in vzdrževanju nepremičnin,
 • uporaba obrnjene davčne obveznosti po 76.a členu ZDDV – praktični primeri,
 1. dobava blaga z montažo v gradbeništvu (kako je z registracijo za DDV v tujini),
 2. uporaba posebnega pravila pri obdavčitvi storitev, povezanih z nepremičninami, z DDV in posebne ureditve VEM, če gradbene storitve izvajamo v tujini,
 3. nakup ali gradnja nepremičnine:
 • katere pogoje moramo izpolnjevati za pravico do odbitka DDV - novosti pri odbijanju vstopnega davka v letu 2022,
 • delna pravica do odbitka DDV (odbitni delež in ločeno knjigovodstvo),
 1. popravek odbitka vstopnega DDV pri spremembi namembnosti nepremičnine - praktični primeri,
 2. upravljanje nepremičnin (posredovanje, gradbene storitve, klavzula, pravica do odbitka DDV…),
 3. dajanje nepremičnin v najem in uporabo:
 • opcijska obdavčitev z vidika DDV pri najemih (sklenitev pisnega dogovora),
 • kako pravilno obračunavamo DDV pri obratovalnih stroških (kdaj gre za obdavčene, oproščene in neobdavčljive dobave).
KOMU JE WEBINAR NAMENJEN?
Webinar je namenjen vsem, ki imate opravka s transakcijami z nepremičninami, najemi, gradbenimi storitvami, vzdrževanjem nepremičnin, tistim, ki sklepate pogodbe, povezane z nepremičninami, pa tudi vsem drugim, ki se ukvarjate s področji, ki so zajeta v programu webinarja in bi se želeli seznaniti z novostmi. Webinar je primeren za udeležence v gospodarskih družbah, javnem sektorju ter za samostojne podjetnike in društva.


KOTIZACIJA
Kotizacija za udeležbo na dogodku znaša 120 evrov ( ddv je vključen v ceni)
 
POPUSTI
 • 10% dodatni popust za dva in več udeležencev iz iste organizacije. 

PRIJAVA
 • Skenirano prijavnico lahko pošljete po e-pošti: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.
 • Za elektronsko prijavo kliknite TUKAJ
 • Prijava po e-pošti: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.
Prijave  sprejemamo do dneva pred izvedbo seminarja.
Odjave sprejemamo do treh delovnih dni pred seminarjem.


PRIJAVA VKLJUČUJE
 • izvedbo spletnega seminarja v živo,
 • gradivo v elektronski obliki,
 • odgovore na vaša vprašanja 
 • potrdilo o udelžbi
IZOBRAŽEVANJE BO POTEKALO

Kdaj: 9. maja 2022
Kje: preko  spletne platforme ZOOM -  na vaš spletni naslov boste prejeli povezavo do spletnega seminarja
Če se spletnega seminarja v živo ne boste mogli udeležiti, vam bo na voljo videoposnetek.

PLAČILO
Kotizacijo nakažite na transakcijski račun s sklicem:
SI56 1914 0501 5223 820, sklic na 00 09052022, 
(TRR odprt pri DBS d.d., Ljubljana)
E-TeleMediLab, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana
Davčna številka:20865767

 
INFORMACIJE
Za vse dodatne informacije nas lahko pokličete na telefonsko  številko:
051 317 357 med 10.00 in 12.00 uro ali pa nam pišite na elektronski naslov:
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.    

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PRIJAVNICA NA SEMINAR


POSEBNOSTI PRI OBDAVČITVI GRADBENIH STORITEV IN TRANSAKCIJ Z NEPREMIČNINAMI Z DDV

TERMIN
9. maj 2022 od 13.00 ure do 15.00 ure, spletni seminar v živo preko ZOOM-a
 


Na seminar prijavljamo naslednje udeležence:
(navedite ime in priimek in e-pošto):
1. ______________________________________ _________________@ ___________________
2. ______________________________________ _________________@ __________________
3 ._______________________________________ ________________@ _________________

Naročnik in plačnik: __________________________________________________________________________________
Naslov plačnika (ulica / št., Poštna št. / kraj): _____________________________________________________________________________
Zavezanec za DDV: da ne (ustrezno obkrožite)
ID za DDV plačnika: ___________________
Davčna številka: _____________________
IBAN: SI56 ___________________________________________   
BIC BANKE: __________________________________________
Številka referenčnega dokumenta pri e-računu (številka naročilnice, ...) _________________________________________________________________________
Glede obveznosti prejemanja oz. izdajanja / pošiljanja e-računov prosimo obkrožite:
e-račun : DA NE
Telefon: ___________________________ GSM: ___________________  
e-pošta plačnika: _________________________ @ ______________________


Žig in podpis:                                


Email : Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. Url: http://https://www.evropska-svetovalnica.com/
Torek, Maj 10, 2022
On-line ŠOLA RAČUNOVODSTVA Vključno Z Novostmi V TREH MODULIH (09:00 - 13:30)
Akademija za management in projektno vodenje Vas z  vsem spoštovanjem  vabi na on-line ŠOLO RAČUNOVODSTVA


On-line ŠOLA RAČUNOVODSTVA vključno z novostmi V TREH MODULIH


15 % popust za prijave in plačilo do vključno
25 aprila 2022!Izvedba dogodka je zagotovljena.

TERMINI ZA POSAMEZNE MODULE
 • 4. maja 2022 - 1. modul od 9.00 do 13.15 (15-30 minut odmora), spletni seminar v živo
 • 10. maja  2021 - 2. modul  od 9.00 do 13.15 (15-30 minut odmora), spletni seminar v živo
 • 12. maja 2021  - 3. modul od 9.00 do 13.15 (15-30 minut odmora), spletni seminar v živo
Trajanje: skupaj 15 šolskih ur. 

UVOD

On line Šola računovodstva je namenjena vsem, ki se pri svojem delu srečujejo z računovodskimi izkazi, predvsem pa zaposlenim v računovodski in finančni službi, vodstvenim delavcem, zaposlenim v kontrolingu in vsem, ki kakorkoli sodelujejo pri poslovanju organizacije in katerih rezultati vplivajo na finančni položaj in/ali uspešnost poslovanja organizacije. Namenjena je gospodarskim družbam in vsem drugim organizacijam, ki za sestavitev računovodskih izkazov uporabljajo SRS. Pri računovodski obravnavi poslovnih dogodkov so ključnega pomena temeljna načela računovodenja in predpostavke, ki predstavljajo podlago za pripoznavanje sredstev, obveznosti, prihodkov in odhodkov. V tem okviru bomo govorili o določanju pomembnosti, spremembah računovodskih usmeritev in popravkih napak. Za vsako bilančno postavko si bomo na praktičnih primerih pogledali pravila začetnega pripoznavanja, merjenja po začetnem pripoznavanju in odprave pripoznanja ter obravnavali zahtevnejša področja merjenja. Pregledali bomo ključne razlike med SRS in MSRP, ki so aktualne za organizacije, ki poročajo obvladujočim organizacijam. Dotaknili se bomo tudi izračuna pomembnih kazalnikov, kot jih zahtevajo banke in druga zainteresirana javnost.

PREDAVATELJICA
Doc. dr. Lidija Robnik, univ. dipl. ekonomistka
Je članica izpitne komisije za potrjevanje Nacionalne poklicne kvalifikacije računovodja in knjigovodja. Predava na višjih, visokih strokovnih šolah ter fakultetah v dodiplomskih in podiplomskih programih. Je nosilka predmetov s področja temeljev računovodstva, finančno in stroškovno računovodstvo, ekonomike, analize, financ, insolvenčnih postopkov in davkov. Izvaja najrazličnejše strokovne seminarje in delavnice ter s strokovnimi in znanstvenimi prispevki sodeluje na mednarodnih in domačih znanstvenih in strokovnih konferencah. Izvaja najrazličnejše seminarje, šole in delavnice s področja financ, računovodstva in davkov na področju Slovenije za zasebni in javni sektor, kjer povezuje teorijo s prakso. Sodeluje z Gospodarsko zbornico Slovenijo in Obrtno zbornico Sloveniji na področju izobraževanj in svetovanj njihovim članom.  Od leta 2003 naprej je samostojna podjetnica in zasebna predavateljica na višjih in visokih šolah ter fakultetah za področje financ, računovodstva in davkov. S strani pristojnih ministrstev je razvrščena v razvid samostojnih zasebnih predavateljev.
Sodeluje in predstavlja znanstvene in strokovne referate s področja računovodstva, davkov in poslovnih financ na različnih strokovnih in znanstvenih konferencah. Izdala je že veliko samostojnih knjig, priročnikov ter znanstvenih ter strokovnih člankov.
Ima licenco za članico državne komisije za preverjanje znanj Nacionalnih poklicnih kvalifikacij (računovodja, knjigovodja).
 
PROGRAM
1. modul – Računovodska pravila, ekonomske kategorije in primeri knjiženj pogostih poslovnih dogodkov:
 • osnovni pojmi iz računovodstva na podlagi SRS 2016 in PSR 2016 ter internimi pravili,
 • spoznanje vlog in pomena najpomembnejših ekonomskih kategorij iz bilance stanja in izkaza poslovnega izida,
 • vodenje knjigovodstva po dejanskih prihodkih in odhodkih ali po dejanskih prihodkih in normiranih stroških (gospodarske družbe, samostojni podjetniki),
 • vodenje po normiranih stroških,
 • knjiženje prejetih in izdanih računov in dobropisov (storitve, material, trgovsko blago, opredmetena osnovna sredstva) v Sloveniji, EU, tretjih državah,
 • obračun amortizacije in poraba materiala,
 • razmejevanje stroškov v okviru aktivnih in pasivnih časovnih razmejitev ter in knjiženje poslovnih dogodkov.
2. Modul -  Dohodki fizičnih oseb – obračuni in primeri knjiženj:
 • vrste in obračun dohodkov zaposlenih po pogodbi o zaposlitvi za nedoločen in določen čas (bruto plača, nadomestila, bonitete, boleznine, letni dopust, odpravnine, krajši delovni čas in drugi stroški dela),
 • obračun službenih poti po Sloveniji in tujini (dnevnica, kilometrina, nočitve, vinjete ipd.),
 • pogodbe civilnega prava, kot so: podjemne pogodbe, avtorske pogodbe, sejnine, pogodbe o poslovodenju, pogodbe o prokuri ipd.),
 • davčno priznani in nepriznani stroški,
 • primeri knjiženj poslovnih dogodkov s področja stroškov fizičnih oseb.
3. Modul – Prodaja premoženja, inventurni popis in posojila:
 • vrednotenje, odpisi in prodaja premoženja (opredmetena osnovna sredstva, naložbene nepremičnine, zaloge, terjatve),
 • inventurne razlike (opredmetena osnovna sredstva, zaloge materiala, proizvodov in trgovskega blaga),
 • prejem in vračanje posojil (kratkoročnih, dolgoročnih),
 • zamudne in pogodbenih obresti,
 • primeri obračunov in knjiženj poslovnih dogodkov.

KOMU JE IZOBRAŽEVANJE NAMENJENO?
Šola je namenjena vsem, ki se  srečujejo z računovodstvom ali knjiženjem v gospodarstvu (gospodarske družbe, samostojni podjetniki, računovodski servisi) in vsem tistim, ki želijo osvežili ali poglobiti znanje na računovodskem področju.

KOTIZACIJA
Kotizacija s 15% popustom za tridnevno udeležbo na dogodku znaša  517,65€+ddv
Cena s 15% popustom za posamezni modul znaša 172,55€+ddv


Kotizacija brez popusta za tridnevno udeležbo na dogodku znaša 609€ + DDV.
Cena posameznega modula brez popusta znaša 203€+DDV.

 
POPUSTI
 • 15 % popust za prijave in plačilo do vključno 25. aprila2022
 • 10 % dodatni popust za dva in več udeležencev iz iste organizacije
PRIJAVA
 • Skenirano prijavnico lahko pošljete po e-pošti:  Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.
 • Za elektronsko prijavo kliknite TUKAJ
 • Prijava po e-pošti: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.  
Prijave  sprejemamo do dneva pred izvedbo seminarja.
Odjave sprejemamo do treh delovnih dni pred seminarjem.

Prijava vključuje:
 • izvedbo spletnega seminarja v živo,
 • gradivo v elektronski obliki,
 • odgovore na vaša vprašanja 
 • potrdilo o udeležbi
Izobraževanje bo potekalo:
Kdaj: 4. maja, 10. maja in 12. maja 2022  - trije moduli
Kje: preko  spletne platforme ZOOM -  na vaš spletni naslov boste prejeli povezavo do spletnega seminarja
Če se spletnega seminarja v živo ne boste mogli udeležiti, vam bo na voljo videoposnetek.

PLAČILO
Kotizacijo nakažite na transakcijski račun:  
SI56 1914 0501 2239 615, sklic na 00 04052022
(TRR odprt pri DBS d.d., Ljubljana)
Akademija za management in projektno vodenje, Kunaverjeva ulica 9, 1000 Ljubljana 
ID za DDV: SI80886914
 
INFORMACIJE
Za vse dodatne informacije nas lahko pokličete na telefonsko  številko:
051 317 357 med 10.00 in 12.00 uro ali pa nam pišite na elektronski naslov:
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.    

PRIJAVNICA NA IZOBRAŽEVANJE

On-line ŠOLA RAČUNOVODSTVA vključno z novostmi V TREH MODULIH

TERMINI ZA MODULE

a. 04. maja 2022 - 1. modul od 9.00 do 13.15 (15-30 minut odmora), spletni seminar v živo
b. 10. maja  2021 - 2. modul  od 9.00 do 13.15 (15-30 minut odmora), spletni seminar v živo
c. 12. maja 2021  - 3. modul
od 9.00 do 13.15 (15-30 minut odmora), spletni seminar v živ


Trajanje: skupaj 15 šolskih ur

Če se prijavljate samo na posamezne module, označite na katere. Obkrožite!


   
Ime in naslov organizacije:_________________________
 


 Telefon:

Kontaktna oseba:________________ID zaDDVE-pošta:
 
Na seminar prijavljamo:
Ime in priimek:E-pošta
   
  
  
  
 
 
Žig in podpis:                                Email : Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. Url: http://https://www.evropska-svetovalnica.com/
Četrtek, Maj 12, 2022
On-line ŠOLA RAČUNOVODSTVA Vključno Z Novostmi V TREH MODULIH (09:00 - 13:30)
Akademija za management in projektno vodenje Vas z  vsem spoštovanjem  vabi na on-line ŠOLO RAČUNOVODSTVA

On-line ŠOLA RAČUNOVODSTVA vključno z novostmi V TREH MODULIH


15 % popust za prijave in plačilo do vključno
25.aprila 2022!

button__1_.gif

Izvedba dogodka je zagotovljena.

TERMINI ZA POSAMEZNE MODULE
 • 4. maja 2022 - 1. modul od 9.00 do 13.15 (15-30 minut odmora), spletni seminar v živo
 • 10. maja  2021 - 2. modul  od 9.00 do 13.15 (15-30 minut odmora), spletni seminar v živo
 • 12. maja 2021  - 3. modul od 9.00 do 13.15 (15-30 minut odmora), spletni seminar v živo
Trajanje: skupaj 15 šolskih ur. 

UVOD

On line Šola računovodstva je namenjena vsem, ki se pri svojem delu srečujejo z računovodskimi izkazi, predvsem pa zaposlenim v računovodski in finančni službi, vodstvenim delavcem, zaposlenim v kontrolingu in vsem, ki kakorkoli sodelujejo pri poslovanju organizacije in katerih rezultati vplivajo na finančni položaj in/ali uspešnost poslovanja organizacije. Namenjena je gospodarskim družbam in vsem drugim organizacijam, ki za sestavitev računovodskih izkazov uporabljajo SRS. Pri računovodski obravnavi poslovnih dogodkov so ključnega pomena temeljna načela računovodenja in predpostavke, ki predstavljajo podlago za pripoznavanje sredstev, obveznosti, prihodkov in odhodkov. V tem okviru bomo govorili o določanju pomembnosti, spremembah računovodskih usmeritev in popravkih napak. Za vsako bilančno postavko si bomo na praktičnih primerih pogledali pravila začetnega pripoznavanja, merjenja po začetnem pripoznavanju in odprave pripoznanja ter obravnavali zahtevnejša področja merjenja. Pregledali bomo ključne razlike med SRS in MSRP, ki so aktualne za organizacije, ki poročajo obvladujočim organizacijam. Dotaknili se bomo tudi izračuna pomembnih kazalnikov, kot jih zahtevajo banke in druga zainteresirana javnost.

PREDAVATELJICA
Doc. dr. Lidija Robnik, univ. dipl. ekonomistka
Je članica izpitne komisije za potrjevanje Nacionalne poklicne kvalifikacije računovodja in knjigovodja. Predava na višjih, visokih strokovnih šolah ter fakultetah v dodiplomskih in podiplomskih programih. Je nosilka predmetov s področja temeljev računovodstva, finančno in stroškovno računovodstvo, ekonomike, analize, financ, insolvenčnih postopkov in davkov. Izvaja najrazličnejše strokovne seminarje in delavnice ter s strokovnimi in znanstvenimi prispevki sodeluje na mednarodnih in domačih znanstvenih in strokovnih konferencah. Izvaja najrazličnejše seminarje, šole in delavnice s področja financ, računovodstva in davkov na področju Slovenije za zasebni in javni sektor, kjer povezuje teorijo s prakso. Sodeluje z Gospodarsko zbornico Slovenijo in Obrtno zbornico Sloveniji na področju izobraževanj in svetovanj njihovim članom.  Od leta 2003 naprej je samostojna podjetnica in zasebna predavateljica na višjih in visokih šolah ter fakultetah za področje financ, računovodstva in davkov. S strani pristojnih ministrstev je razvrščena v razvid samostojnih zasebnih predavateljev.
Sodeluje in predstavlja znanstvene in strokovne referate s področja računovodstva, davkov in poslovnih financ na različnih strokovnih in znanstvenih konferencah. Izdala je že veliko samostojnih knjig, priročnikov ter znanstvenih ter strokovnih člankov.
Ima licenco za članico državne komisije za preverjanje znanj Nacionalnih poklicnih kvalifikacij (računovodja, knjigovodja).
 
PROGRAM
1. modul – Računovodska pravila, ekonomske kategorije in primeri knjiženj pogostih poslovnih dogodkov:
 • osnovni pojmi iz računovodstva na podlagi SRS 2016 in PSR 2016 ter internimi pravili,
 • spoznanje vlog in pomena najpomembnejših ekonomskih kategorij iz bilance stanja in izkaza poslovnega izida,
 • vodenje knjigovodstva po dejanskih prihodkih in odhodkih ali po dejanskih prihodkih in normiranih stroških (gospodarske družbe, samostojni podjetniki),
 • vodenje po normiranih stroških,
 • knjiženje prejetih in izdanih računov in dobropisov (storitve, material, trgovsko blago, opredmetena osnovna sredstva) v Sloveniji, EU, tretjih državah,
 • obračun amortizacije in poraba materiala,
 • razmejevanje stroškov v okviru aktivnih in pasivnih časovnih razmejitev ter in knjiženje poslovnih dogodkov.
2. Modul -  Dohodki fizičnih oseb – obračuni in primeri knjiženj:
 • vrste in obračun dohodkov zaposlenih po pogodbi o zaposlitvi za nedoločen in določen čas (bruto plača, nadomestila, bonitete, boleznine, letni dopust, odpravnine, krajši delovni čas in drugi stroški dela),
 • obračun službenih poti po Sloveniji in tujini (dnevnica, kilometrina, nočitve, vinjete ipd.),
 • pogodbe civilnega prava, kot so: podjemne pogodbe, avtorske pogodbe, sejnine, pogodbe o poslovodenju, pogodbe o prokuri ipd.),
 • davčno priznani in nepriznani stroški,
 • primeri knjiženj poslovnih dogodkov s področja stroškov fizičnih oseb.
3. Modul – Prodaja premoženja, inventurni popis in posojila:
 • vrednotenje, odpisi in prodaja premoženja (opredmetena osnovna sredstva, naložbene nepremičnine, zaloge, terjatve),
 • inventurne razlike (opredmetena osnovna sredstva, zaloge materiala, proizvodov in trgovskega blaga),
 • prejem in vračanje posojil (kratkoročnih, dolgoročnih),
 • zamudne in pogodbenih obresti,
 • primeri obračunov in knjiženj poslovnih dogodkov.

KOMU JE IZOBRAŽEVANJE NAMENJENO?
Šola je namenjena vsem, ki se  srečujejo z računovodstvom ali knjiženjem v gospodarstvu (gospodarske družbe, samostojni podjetniki, računovodski servisi) in vsem tistim, ki želijo osvežili ali poglobiti znanje na računovodskem področju.

KOTIZACIJA
Kotizacija s 15% popustom za tridnevno udeležbo na dogodku znaša  517,65€+ddv
Cena s 15% popustom za posamezni modul znaša 172,55€+ddv


Kotizacija brez popusta za tridnevno udeležbo na dogodku znaša 609€ + DDV.
Cena posameznega modula brez popusta znaša 203€+DDV.

 
POPUSTI
 • 15 % popust za prijave in plačilo do vključno 25.aprila 2022
 • 10 % dodatni popust za dva in več udeležencev iz iste organizacije
PRIJAVA
 • Skenirano prijavnico lahko pošljete po e-pošti:  Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.
 • Za elektronsko prijavo kliknite TUKAJ
 • Prijava po e-pošti: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.  
Prijave  sprejemamo do dneva pred izvedbo seminarja.
Odjave sprejemamo do treh delovnih dni pred seminarjem.

Prijava vključuje:
 • izvedbo spletnega seminarja v živo,
 • gradivo v elektronski obliki,
 • odgovore na vaša vprašanja 
 • potrdilo o udeležbi
Izobraževanje bo potekalo:
Kdaj: 4. maja, 10. maja in 12. maja 2022  - trije moduli
Kje: preko  spletne platforme ZOOM -  na vaš spletni naslov boste prejeli povezavo do spletnega seminarja
Če se spletnega seminarja v živo ne boste mogli udeležiti, vam bo na voljo videoposnetek.

PLAČILO
Kotizacijo nakažite na transakcijski račun:  
SI56 1914 0501 2239 615, sklic na 00 04052022
(TRR odprt pri DBS d.d., Ljubljana)
Akademija za management in projektno vodenje, Kunaverjeva ulica 9, 1000 Ljubljana 
ID za DDV: SI80886914
 
INFORMACIJE
Za vse dodatne informacije nas lahko pokličete na telefonsko  številko:
051 317 357 med 10.00 in 12.00 uro ali pa nam pišite na elektronski naslov:
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.    

PRIJAVNICA NA IZOBRAŽEVANJE

On-line ŠOLA RAČUNOVODSTVA vključno z novostmi V TREH MODULIH

TERMINI ZA MODULE

a. 4. maja 2022 - 1. modul od 9.00 do 13.15 (15-30 minut odmora), spletni seminar v živo
b. 10. maja  2021 - 2. modul  od 9.00 do 13.15 (15-30 minut odmora), spletni seminar v živo
c. 12. maja 2021  - 3. modul
od 9.00 do 13.15 (15-30 minut odmora), spletni seminar v živ


Trajanje: skupaj 15 šolskih ur

Če se prijavljate samo na posamezne module, označite na katere. Obkrožite!


   
Ime in naslov organizacije:_________________________
 


 Telefon:

Kontaktna oseba:________________ID zaDDVE-pošta:
 
Na seminar prijavljamo:
Ime in priimek:E-pošta
   
  
  
  
 
 
Žig in podpis:                                


Email : Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. Url: http://https://www.evropska-svetovalnica.com/
Torek, Maj 17, 2022
KAKO DO NEPOVRATNIH SREDSTEV EU ZA FINANCIRANJE AMBICIOZNIH In USPEŠNIH RAZVOJNO RAZISKOVALNIH PROJEKTOV (09:00 - 14:00)

Akademija za management in projektno vodenje in E-TeleMediLab vabita na enodnevni seminar z  delavnico 


KAKO DO NEPOVRATNIH SREDSTEV  EU ZA FINANCIRANJE AMBICIOZNIH in USPEŠNIH RAZVOJNO RAZISKOVALNIH  PROJEKTOV -
RAZVOJ KOT PODLAGA ZA ČRPANJE EU SREDSTEV


POČRPAJMO NEPOVRATNA EVROPSKA SREDSTVA ČIMPREJ!TERMIN
Ljubljana, 17. maj 2022, od 09.00 do 14.00 ure, Gospodarska zbornica Slovenije, Dimičeva 13


Z VAMI BO ODLIČEN PREDAVATELJ:

 Dr. Matej Požarnik, univ. dipl. inž. strojništva
Dr. Matej Požarnik, univ. dipl. inž. strojništva, je doktor znanosti s področja strojništva in magister znanosti s področja ekonomije in poslovnih ved. Doktoriral in magistriral je na Univerzi v Mariboru, kjer je, tako kot tudi na Univerzi v Ljubljani, delal kot mladi raziskovalec, asistent in docent. Strokovno se je izpopolnjeval na Brunel University v Veliki Britaniji, Universitaet Karlsruhe (TH) v Zvezni republiki Nemčiji ter tudi v sodelovanju z Georgetown University iz ZDA na Karlovi univerzi v Republiki Češki. V letu 2006 je služboval v Službi vlade za lokalno samoupravo in regionalno politiko, kjer je kot direktor Urada za kohezijsko politiko odgovarjal za celotno kohezijsko politiko na področju Republike Slovenije, kakor tudi za pripravo vseh dokumentov, ki služijo za pravno podlago pri črpanju EU sredstev v obdobju nove finančne perspektive 2007 – 2013. Od začetka leta 2007 je direktor zasebnega podjetja ProFUTURUS raziskovanje, svetovanje, storitve in analize za razvoj d.o.o., ki se ukvarja predvsem s poslovnim in podjetniškim svetovanjem na področju pridobivanja evropskih sredstev. V času študija in dela je prejel več priznanj. Je avtor ali soavtor številnih znanstvenih in strokovnih del, člankov, vabljenih predavanj na konferencah in univerzah doma in v tujini.   


SEMINAR JE NAMENJEN      
Seminar je namenjen vsem, ki se bodo aktivno ukvarjali s pisanjem raziskovalno-razvojnih projektov in imajo določena predznanja, prvenstveno pa:
 • Predstavnikom akademskih institucij in raziskovalnih ustanov (univerze, fakultete, raziskovalni instituti, in podobno), 
 • Predstavnikom iz podjetij, ki se prijavljajo na razpise EU
 • Predstavnikom občin, javnih zavodov, ki se prijavljajo na razpise EU
 • Regionalnim razvojnim agencijam in pisarnam
 • Svetovalnim podjetjem
 • Podjetniškim centrom
 • Predstavnikom različnih strokovnih organizacij in institucij, 
 • Predstavnikom nevladnih organizacij in poslovnih združenj. 
 • Študentom

PROGRAM
Uvodno predavanje
Predavatelj: predstavnik Službe Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko
 
Osrednje predavanje na temo
Predavatelj: dr. Matej Požarnik


1. Kohezijska politika
 • Zgodovinski razvoj
 • Pravne osnove s ključnimi poudarki za pisanje projektne vloge
 • Zeleno, digitalno in okolju ter človeku prijazno
 • Kako poiskati pravi razpis?

2. Proračun EU za obdobje 2021-2027
 • Obseg in razrez po področjih

3. Priprava organizacije na kandidiranje
 • Kako organizacijo pripraviti na uspešno sodeovanje na razpisih
 • Pozicioniranje organizacije glede na velikost in področje delovanja
 • Pomen raziskav in razvoja
 • Partnerstvo

4. Priprava kakovostne vloge
 • Skrivnost uspešne vloge
 • Štirje koraki do uspeha: ideja, partnerstvo, projektna vloga, izvedba
 • Prepričljiva projektna vloga na 5 straneh
 • Evropska dodana vrednost, inovativnost in trajnost
5. Aktualni razpisi za privatne profitne pravne osebe

6. Pozitivni sklep in uspešno projektno vodenje
 • Obvladovanje izvajanja projekta 
 • Priprava zahtevkov in poročil
 • Evalvacija projekta in rojstvo novih idej
 
7. Razprava s predavateljem
 
KOTIZACIJA

Kotizacija za udeležbo na delavnici   z 10 procentnim popustom  znaša  260,10 evrov.
Kotizacija za udeležbo na delavnici brez popusta znaša  289 evrov

POPUSTI
 • 10% popust za prijave in plačilo do vključno  16.maja 2022.
 • Za dva in več udeležencev iz iste organizacije priznavamo 10% popust.
 • Študentom priznavamo 50% popust
Cena vključuje predavanje strokovnjaka, strokovno gradivo v elektronski obliki ter potrdilo o udeležbi.

PRIJAVA NA IZOBRAŽEVANJE
 • Elektronska prijava: kliknite na   Prijava na  izobraževanje
 • Skenirano prijavnico lahko pošljete po e-pošti: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.
 • Po e-pošti: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.
 • Prijave  sprejemamo do dne pred izvedbo seminarja.
 • Odjave sprejemamo v pisni obliki do treh delovni dni pred izvedbo seminarja.

PRIJAVA VKLJUČUJE

 • izvedbo spletnega seminarja v živo,
 • gradivo v elektronski obliki,
 • odgovore na vaša konkretna vprašanja,
 • potrdilo o udeležbi


PLAČILO
Kotizacijo nakažite na transakcijski račun s sklicem:

SI56 1914 0501 5223 820, sklic na 00 17052022, 
(TRR odprt pri DBS d.d., Ljubljana)
E-TeleMediLab, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana
Davčna številka:20865767


INFORMACIJE
 
Za vse dodatne informacije nas lahko pokličete na telefonsko  številko:
gsm: 051 317 357  vsak dan od 10.00 do 12.00 ure
ali pa nam pišite in pošljite vaša vprašanja po
e-pošti: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.  


Email : Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. Url: http://https://www.evropska-svetovalnica.com/
Petek, Maj 20, 2022
NOVOSTI NA PODROČJU OCENJEVANJA, NAPREDOVANJA In NAGRAJEVANJA DELOVNE USPEŠNOSTI JAVNIH USLUŽBENCEV V Letu 2022 (09:30 - 13:30)
Z vsem spoštovanjem vabimo vodilne delavce, računovodske 
in kadrovske strokovnjake v javnem sektorju na spletni seminar z aktualno temo

aktualno in NOVOSTI NA PODROČJU OCENJEVANJA, NAPREDOVANJA in NAGRAJEVANJA DELOVNE USPEŠNOSTI JAVNIH USLUŽBENCEV v letu 2022 TERMIN
20. maj 2022, od  09.30 do 13.00, predavanje  preko spletne platforme ZOOM

PREDAVATELJ
mag. Branko VIDIČ, Sektor za plače v javnem sektorju, MJU

UVOD
Tudi v letu 2022 se  za zaposlene v javnem sektorju izvaja ocenjevanje delovne uspešnosti ter preverjalo izpolnjevanje pogojev za napredovanje v višji plačni razred. Aktivnosti v zvezi s tem se začnejo v januarju, zato je potrebno, da se odgovorne osebe pri subjektih javnega sektorja pripravite, osvežite že pridobljeno znanje na tem področju ter seznanite z novostmi.
Kot odgovorne osebe morate vedeti, ali še vedno veljajo kakšni začasni interventni ukrepi na tem področju in kako na te aktivnosti vpliva ponovno izplačevanje redne delovne uspešnosti v javnem sektorju. Preverite in osvežite poznavanje izvedbe postopka za izvedbo napredovanj. da jih boste pravilno izvedli v letu 2022. Na seminarju boste dobili odgovore na dileme in vprašanja glede izvedbe napredovanj zaposlenih in pomoč vodjem pri določitvi ocene, poudarek pa bo namenjen tudi postopku, kako pravilno izvesti zaporedje pridobitve naziva in napredovanja zaposlenih . Napredovanja morajo biti v letu 2022 izvedena pravilno, saj morebitne napake vplivajo na pravilnost napredovanj tudi v naslednjih letih.

PROGRAM  
I. NOVOSTI  - Plačni sistem v javnem sektorju v letu 2022
 • Osnovne določbe ZSPJS, ki se nanašajo na določitev osnovne plače
 • Uvrščanje v plačne razrede in tarifne razrede
II. Napredovanje javnih uslužbencev v višje plačne razrede
 • Način preverjanja izpolnjevanja pogojev za napredovanje v višji plačni razred
 • Postopek ocenjevanja izpolnjevanja pogojev za napredovanje
 • Napredovanje v nazive
III. Ocenjevanje dela javnega uslužbenca, temeljni cilji, merila in metode
 • Kriteriji ocenjevanja
 • Sredstva za redno delovno uspešnost
 • Nadpovprečni delovni rezultati
 • Povečan obseg dela
 • Ocenjevalni in evidenčni list
 • Ločitev letnega razgovora od ocenjevanja delovne uspešnosti
 • Predstavitev vseh opravil in postopkov ter izdaje aktov
 • Uveljavljanje pravnega varstva
 • Redna delovna uspešnost
 • Delovna uspešnost iz naslova povečanega obsega dela 
 • Delovna uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu (pogoji za izplačilo sredstev, odločanje o razdelitvi in izplačilu sredstev
IV.   Dodatki glede na določbe Uredbe o kriterijih za določitev višine položajnega dodatka
V.    Kazenske določbe
VI.  Aktualne novosti v  letu  2022
VII. Vprašanja in odgovori

SEMINAR NAMENJEN
 • Direktorjem in vodilnim delavcem javnih zavodov, agencij, skladov, občin, javne in državne uprave,
 • Računovodskim in finančnim delavcem,
 • Poslovnim sekretarkam in tajnicam,
 • Kadrovskim in drugim strokovnim delavcem,
 • Strokovnim delavcem, ki se srečujete s problematiko določitve plač v javnem sektorju z vidika upoštevanja in izvedbe napredovanja in ocenjevanja delovne uspešnosti.
KOTIZACIJA
Kotizacija za udeležbo na seminarju znaša  99 evrov + DDV

DODATNI POPUSTI ZA VEČ UDELEŽENCEV
Nudimo10 procentov popusta za 2  in več udeležencev oz. popust po dogovoru.

PRIJAVA
 • Elektronska prijava: za prijavo kliknite TUKAJ
 • Skenirano prijavnico lahko pošljete po e-pošti: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.  
 • Po e-pošti: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.
Prijave  sprejemamo do dne pred izvedbo seminarja.
Odjave sprejemamo v pisni obliki do treh delovni dni pred izvedbo seminarja.

PRIJAVA VKLJUČUJE
 • izvedbo spletnega seminarja v živo,
 • gradivo v elektronski obliki,
 • odgovore na vaša vprašanja 
 • potrdilo o udeležbi
Izobraževanje bo potekalo:
Kdaj: 20. maja 2022
Kje: preko  spletne platforme ZOOM -  na vaš spletni naslov boste prejeli povezavo do spletnega seminarja
Če se spletnega seminarja v živo ne boste mogli udeležiti, vam bo na voljo videoposnetek.

PLAČILO
Kotizacijo nakažite na transakcijski račun:  
SI56 1914 0501 2239 615, sklic na 00 20052022, 
(TRR odprt pri DBS d.d., Ljubljana)
Akademija za management in projektno vodenje, Kunaverjeva ulica 9, 1000 Ljubljana 
ID za DDV: SI80886914

INFORMACIJE

Za vse dodatne informacije nas lahko pokličete na telefonsko  številko vsak dan med 10.00 in 12.00 uro:  051 317 357 ali pa nam pišite in pošljite vaša vprašanja po e-pošti:  
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

Vljudno vabljeni!

PRIJAVNICA NA SEMINAR

aktualno in NOVOSTI NA PODROČJU OCENJEVANJA, NAPREDOVANJA in NAGRAJEVANJA DELOVNE USPEŠNOSTI JAVNIH USLUŽBENCEV  - IZVEDBA POSTOPKA
 
TERMIN
20. maj 2022, od  09.30 do 13.00,
predavanje preko spletne platforme ZOOM

   
Ime in naslov organizacije:_________________________
 


 Telefon:

Kontaktna oseba:________________ID za DDVE-pošta:
 
Na seminar prijavljamo:
Ime in priimekE-pošta
   
  
  
  
 
 
Žig in podpis:                                


Email : Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. Url: http://https://www.evropska-svetovalnica.com/
Torek, Maj 24, 2022
GRADBENA IN PODIZVAJALSKA POGODBA, POGOSTE NAPAKE IN REŠEVANJE REKLAMACIJ Z DIDO VOLK (09:00 - 11:30)
Akademija za management in projektno vodenje  in E- TeleMediLab Vas z vsem spoštovanjem  vabita  na spletni seminar z aktualno vsebino

GRADBENA IN PODIZVAJALSKA POGODBA, POGOSTE NAPAKE IN REŠEVANJE REKLAMACIJ z DIDO VOLK

AKTUALNO - PROBLEMATIKA SPREMEMB CEN GRADBENEGA MATERIALA

Pridobitev kreditnih točk z izbirnih vsebin v skladu s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjevTERMIN
24. maj 2022, od 9.00 do 11.30, spletni seminar v živo preko spletne platforme ZOOM

PREDAVATELJICA
Dida Volk, univ.dipl.pravnica
Predavanje bo vodila vrhunska strokovnjakinja z dolgoletnimi izkušnjami na civilno-pravnem področju, področju izvršilnega, pogodbenega, insolvenčnega prava in prava nepremičnin. Ima veliko praktičnih izkušenj pri obravnavanju gradbenih sporov.
Dida Volk je sodnica pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, ima objavljene številne strokovne članke in je avtorica več knjig.

NAMEN SPLETNEGA SEMINARJA
V gradbeni pogodbi, ki mora biti sklenjena v pisni obliki, se lahko stranki natančno dogovorita glede mnogih vprašanj, ki se pojavljajo v (sodni) praksi: o načinu naročila dodatnih del, o načinu plačila pogodbenih del in dodatnih del, o postopku glede stvarnih napak opravljenega dela, o neposrednem plačilu podizvajalca, o zavarovanju nekaterih zahtevkov naročnika: iz naslova pogodbene kazni in jamčevanje za stvarne napake opravljenega dela.
S pogodbo o delu - podizvajalsko pogodbo se stranki dogovorita za izvedbo manjših gradbenih del (tudi popravil, adaptacij…) ali pa dodatnih del. Ker za to pogodbo ni potrebna pisna oblika, je lahko sklenjena tudi ustno, kar pa otežuje dokazovanje posameznega dogovora.
Posebnost je tudi možnost neposrednega zahtevka podizvajalca do investitorja na podlagi ureditve iz 631. člena Obligacijskega zakonika. Prikazana bo tudi ureditev neposrednih zahtevkov podizvajalcev do investitorjev po Zakonu o javnem naročanju.
Terjatve iz gradbenih in podizvajalskih pogodb upniki ponavadi uveljavljajo v izvršilnem postopku s predlogom za izvršbo na podlagi verodostojne listine. Kadar dolžnik vloži obrazložen ugovor se postopek nadaljuje v pravdi. V gradbeništvu so pogosta tudi zavarovanja z bančnimi garancijami.
V pravdnem postopku se najpogosteje pojavljajo vprašanja glede:
 • napak opravljenega dela izvajalca in uveljavljanja bančnih garancij;
 • zamude s končanjem del in uveljavljanjem pogodbene kazni;
 • razmerjem med glavnim izvajalcem in podizvajalcem v odnosu do investitorja;
 • uveljavljanja dodatnih del.

PROGRAM
1.) GRADBENA POGODBA
 • Vsebina gradbene pogodbe
 • Razmejitev s podizvajalsko pogodbo (bistvene razlike…)
 • Pogajanja in sprejem ponudbe
 • Določitev cene (pomen klavzule »ključ v roke«, ostali načini določitve cene)
 • Odgovornost izvajalca za napake opravljenega dela (vrste napak, odgovornost projektanta…)
 • Zahtevki naročnika, če so dela izvedena z napako (odprava napak, znižanje cene, razdrtje pogodbe…)
 • Pogodbena kazen – penali (določitev višine, uveljavljanje penalov)
 • Plačila naročnika (začasne in končna situacija)
 • Zavarovanje z bančno garancijo

 1A) AKTUALNO - PROBLEMATIKA SPREMEMB CEN GRADBENEGA MATERIALA

2.) PODJEMNA (PODIZVAJALSKA) POGODBA 

 • Sklenitev podjemne pogodbe in predmet pogodbe (vrste poslov…)
 • Dogovor o plačilu za opravljeno delo
 • Napake opravljenega dela in postopek z reklamacijami
 • Zahtevki podizvajalcev za plačilo neposredno od investitorja 
3.) SODNI POSTOPKI
 • Izvršilni postopek na podlagi verodostojne listine in postopek po vloženem obrazloženem ugovoru dolžnika
 • Uveljavljanje zahtevkov investitorja – izvajalca v pravdnem postopku s prikazom aktualne sodne prakse na področju gradbenih sporov
 • Na seminarju bo prikazana tudi aktualna sodna praksa z razlago posameznih zanimivejših odločb.
 
GRADIVO
Udeleženci boste prejeli gradivo v elektronski obliki in potrdilo o udeležbi.

SEMINAR JE NAMENJEN 
Srečanje je namenjeno vsem, ki se želijo seznaniti z vsebino gradbene in podizvajalske pogodbe ter aktualno sodno prakso s področja gradbenih sporov.

KREDITNE TOČKE
Pooblaščeni in nadzorni inženirji za udeležbo na seminarju bodo pridobili 2 kreditni točki iz izbirnih vsebin v skladu s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev (Uradni list RS, št. 37/18).

KOTIZACIJA
Kotizacija znaša 129,00 evrov .
(DDV je vključen v ceni)

PRIJAVA
 • Skenirano prijavnico lahko pošljete po e-pošti: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.
 • Za elektronsko prijavo kliknite TUKAJ
 • Prijava po e-pošti: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.
Prijave  sprejemamo do dneva pred izvedbo seminarja.
Odjave sprejemamo do treh dni pred seminarjem.

PRIJAVA VKLJUČUJE
 • izvedbo spletnega seminarja v živo,
 • gradivo v elektronski obliki,
 • odgovore na vaša vprašanja 
 • potrdilo o udeležbi
Priznanje kreditnih točk s strani IZS.
Izobraževanje bo potekalo:
Kdaj: 24. maj 2022
Kje: preko  spletne platforme ZOOM -  na vaš spletni naslov boste prejeli povezavo do spletnega seminarja
Na voljo bo tudi videoposnetek..

PLAČILO
Kotizacijo nakažite na transakcijski račun:
SI56 1914 0501 5223 820, sklic na 00 24052022, 
(TRR odprt pri DBS d.d., Ljubljana)
E-TeleMediLab,
raziskovanje in izobraževanje na

področju naravoslovja in tehnologije

Kotnikova 5, 1000 Ljubljana
Davčna številka:20865767


INFORMACIJE
 
Za vse dodatne informacije nas lahko pokličete na telefonsko  številko:
040 772 267 ali 051 317 357 med 10.00 in 12.00 uro ali pa nam pišite na elektronski naslov:
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.    

PRIJAVNICA NA SEMINAR


GRADBENA IN PODIZVAJALSKA POGODBA, POGOSTE NAPAKE IN REŠEVANJE REKLAMACIJ z DIDO VOLK

AKTUALNO - PROBLEMATIKA SPREMEMB CEN GRADBENEGA MATERIALA

24. maj  2022, od 9.00 do 11.30 ure, spletni seminar v živo


Na seminar prijavljamo naslednje udeležence:
(navedite ime in priimek in e-pošto):
1. ______________________________________ _________________@ ___________________
2. ______________________________________ _________________@ __________________
3 ._______________________________________ ________________@ _________________

Naročnik in plačnik: __________________________________________________________________________________
Naslov plačnika (ulica / št., Poštna št. / kraj): _____________________________________________________________________________
Zavezanec za DDV: da ne (ustrezno obkrožite)
ID za DDV plačnika: ___________________
Davčna številka: _____________________
IBAN: SI56 ___________________________________________   
BIC BANKE: __________________________________________
Številka referenčnega dokumenta pri e-računu (številka naročilnice, ...) _________________________________________________________________________
Glede obveznosti prejemanja oz. izdajanja / pošiljanja e-računov prosimo obkrožite:
e-račun : DA NE
Telefon: ___________________________ GSM: ___________________  
e-pošta plačnika: _________________________ @ ______________________ 


Žig in podpis:      
  
 


Email : Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. Url: http://https://www.evropska-svetovalnica.com/
Četrtek, Maj 26, 2022
BONTON IN VRHUNSKI POSLOVNI PROTOKOL V NOVIH RAZMERAH (10:00 - 14:30)

Vljudno vas vabimo na dogodek v živo 

 
BONTON IN VRHUNSKI POSLOVNI PROTOKOL V NOVIH RAZMERAH
 
10 procentni popust za prijavo in plačilo do vključno 20.maja  2022TERMIN 
Ljubljana, 26. maj 2022, od 10.00 do 14.30 ure,
AUSTRIA TREND HOTEL LJUBLJANA, Dunajska  c.154


NAMEN
Poznavanje pravil poslovnega protokola nam podeli potrebno samozavest, prispeva k naši kredibilnosti ter nas opolnomoči za obvladovanje poslovnih situacij – vse od komuniciranja na daljavo (e-pošta, pisma/dopisi, telefon ...) do sestankov, poslovnih kosil in gala dogodkov, ko se z naročniki ali partnerji srečamo iz oči v oči.
Poslovni protokol namreč zajema široko paleto različnih pravil, od priprave in izvedbe sestankov ter poslovnih dogodkov v živo in na spletu, priprave sedežnega reda, izbire primerne obleke, besedne in nebesedne komunikacije pa do pravil o obdarovanju in urejenosti delovnih prostorov. Vas je gost presenetil s prezgodnjim prihodom in vas spravil v zadrego? Ste sprejeli gosta pri vhodu in se spraševali, ali morate stopati po stopnicah pred njim ali za njim? Vas je nadrejeni vprašal za nasvet, kdaj naj izroči darilo gostu, pa niste vedeli? Marsikomu pravila protokola predstavljajo nadležnost, toda rešujejo marsikatero dilemo. Za sledenje sodobnim tokovom pa se moramo kar na dnevnem nivoju pozabavati z našo poslovno podobo, osebnostnim imidžem, s poudarkom na povezavi z organizacijo, ki jo predstavljamo. Naše poslovno pojavljanje je v času pogostih prehodov iz komunikacije v živo na spletno komunikacijo od doma ali drugih lokacij zahteva povsem drugačno pripravo na soočenje z internimi sodelavci in eksternimi poslovnimi partnerji. Torej naša skladna povezava z interierjem, tehnologijo in novimi veščinami, z novimi metodami komunikacije je naša stalnica.
Da, spremembe nas lahko zabavajo, če se jim prepustimo.

VSEBINA

 • Pravila sodobnega evropskega bontona (novosti v poslovnem svetu, odnos moški, ženska, zasebno življenje, vrača se romantika,...)
 • Preprosta formula s katero si vedno lahko pomagamo, v kulturi vedenja, v bontonu, protokolu, če smo v dilemi, zadregi, tako zasebno kot poslovno
 • Čas je dragocen, še vedno velja, da je točnost vljudnost kraljev, (kakšne zamude so še sprejemljive, kakšne zapovedi nam prinašajo družabni dogodki, sprejemi, sestanki, konference, tiskovne konference, zasebna druženja,...)
 • Nekaj nasvetov glede delovnega bontona, vljudno vedenje udeležencev v delovnem okolju
 • Corona časi in bonton
 • Sprejem poslovnih partnerjev, gostov, strank, dobrodošlica, kako postopamo, ko smo sami v vlogi gostov
 • Protokolarni obiski
 • Desno pravilo in pravilo bližine
 • Vstopanja v prostore, dvigala, hoja po stopnicah,
 • Pravilen odnos do tajnice, poslovne sekretarke, do sodelavcev
 • Kaj je dobro vedeti o komunikaciji s podrejenimi in seveda nadrejenimi
 • Kje nam bonton postavlja meje v komuniciranju s strankami, poslovnimi partnerji, kaj storiti če ga polomimo
 • Kaj nam prinašajo posebnosti poklica v smislu prave komunikacije
 • Neverbalno komuniciranje, govorica telesa, nasmejan ali zlovoljen obraz, poslovna govorica telesa naša prednost in priložnost
 • Sestavine in potek uspešnega komuniciranja, kakovost komuniciranja, oblike komuniciranja
 • Sporočila telesa v komuniciranju, sporazumevanja in branje med vrsticami, trinajst najpogostejših kretenj (govorica rok, nog, oči, znaki prevare in laži, telo pokaže kam si želimo,...)
 • Rokovanje, kdo komu prvi ponudi roko, kakšen je pravilen stisk roke
 • Tikanje ali vikanje
 • Pozdravljanje, pravica ali dolžnost
 • Imena in nazivi, kdaj gospe in kdaj gospodične
 • Olikan poslovni sestanek, (nekaj nasvetov za dobro izpeljan sestanek, razgovor, predstavitev sodelavcev, kako pravočasno zaključiti, kdo lahko vstopa v prostor, ko sestanek že poteka,...)
 • Pitje kave na sestankih ni družabni obred, postrežba med sestanki in srečanji
 • Kdaj in kako izročamo poslovne vizitke, kakšne so pravilno oblikovane službene vizitke, čemu je namenjena prazna hrbtna stran
 • Upoštevanje prednostnega vrstnega reda in poznavanje pravil (koga prej pozdraviti, komu prej ponuditi roko, sedežni red in posedanje na sestankih,...)
 • Tiskovne konference, izjave za medije, kako ravnati če smo govorci na prireditvah, zdravice in zahvale
 • Podpisi pogodb
 • Uporaba stacionarnih in prenosnih telefonov
 • Kam prilepiti žvečilni gumi, nekaj nasvetov za kadilce, prisluhnejo pa lahko tudi nekadilci
 • Je vedenje pri mizi res tako pomembno
 • Delovni zajtrki, poslovna kosila in večerje, (vse kar je potrebno vedeti, če želimo dobro izpeljati poslovno kosilo ali večerjo, pravilna uporaba pribora, kdo pri  obroku prvi začne jesti in kdo zaključi, kdaj povedati zdravico ali zahvalo, koliko časa traja poslovni obrok, kako pojesti posamezne jedi
 • Pokušanje vina in vinski snobizem, zakaj s penino ne trkamo, zobotrebci so stvar preteklosti, romantična večerja v dvoje,...)
 • Sprejemi, banketi in drugi svečani dogodki
 • Kultura oblačenja, obleka v delovnem času za gospoda in gospo, oblačila za svečane priložnosti, prosti čas, higiena sodobnega človeka, osebna urejenost, kdaj še zamižati na eno oko, (vse kar je potrebno vedeti o izrazih business formal, business standard, business casual, smart casual, sporty casual,...)
 • Poudarek na kulturi oblačenja glede na posebnost poklica
 • Kultura obdarovanja v protokolu, poslovnem svetu, in zasebno, kaj pa podkupnine
 • Pravilno sedenje za gospo in gospoda, kam s torbicami in poslovnimi torbami
 • Pisna komunikacija, načela uspešnega sporočanja, vabila, ovojnice,...
 • Elektronska komunikacija, elektronska pošta, internet, netiketa
 • Srečanja na daljavo
 • Medkulturne razlike
 • Nekaj zlatih nasvetov za službe protokola

PREDAVATELJICA
Bojana Košnik Čuk je univerzitetna diplomirana geografinja in profesorica zgodovine
Svojo poklicno pot je pričela v diplomaciji, kjer je našla svoje poslanstvo v protokolu in pravilih kulture vedenja. Izšolala se je v tujini – izkušnje je nabirala na švicarskem Ministrstvu za zunanje zadeve in obrambo, Kneževina Liechteinstein mi je nudila gostoljubje v Protokolu kneza, očaral jo je Kraljevi španski protokol, na Madžarskem sem se učila o vojaškem protokolu, v Franciji  se je izobraževala na področju kinemike. Na domačih tleh je kariero gradila kot v. d. vodje Diplomatskega protokola na Ministrstvu za zunanje zadeve, vodja Službe za protokol na Ministrstvu za obrambo, vodja protokola Službe vlade za evropske zadeve, vodja protokola Mestne občine Ljubljana in direktorica JGZ Brdo, zadolžena za protokolarne vsebine.
Poleg strokovnih člankov v različnih publikacijah, radijskih oddajah in televizijskih gostovanjih, zdaj v sklopu svojega podjetja vodi tudi Šolo bontona, skozi katero prenaša znanje raznovrstnim ciljnim skupinam slušateljev, v obliki delavnic, seminarjev ter zasebnih svetovanj.
Izdala je avtorsko delo, knjigo »24 ur poslovnega bontona«, ki je bila po ponatisu prodana v več kot 3000 izvodih.

KOMU JE NAMENJEN

 • Zaposlenim v ministrstvih in organih v sestavi, uradih, upravah, agencijah, občinah, javnih zavodih,
 • tistim, ki v poslovnih stikih nastopajo v imenu podjetja ali poslovnega sistema, 
 • zaposlenim v službi za stike z javnostjo, 
 • odgovornim za organizacijo in izvedbo dogodkov, 
 • poslovnim sekretarjem in sekretarkam, 
 • zaposlenim v administraciji, 
 • in vsem, ki želi vedeti več o bontonu in poslovnem protokolu.
GRADIVO 
Gradivo boste prejeli v pisni in elektronski obliki.

KOTIZACIJA 
Kotizacija za udeležbo na enodnevnem seminarju znaša 269 evrov ( DDV je vključen v ceni)
in vključuje predavanje, gradivo ter osvežitev med odmori. 

POPUSTI
 • 10 procentni popust za prijavo in plačilo do vključno 20.maja  2022
 • Študentom nudimo 50 procentni popust
 • Fizičnim osebam - popust po predhodnem dogovoru
PRIJAVA Prijave   sprejemamo do dneva pred izvedbo seminarja. 
Odjave  sprejemamo do tri dni pred seminarjem. 

PLAČILO
Kotizacijo nakažite na transakcijski račun:  
SI56 1914 0501 2239 615, sklic na 00 11052022
(TRR odprt pri DBS d.d., Ljubljana)
Akademija za management in projektno vodenje, Kunaverjeva ulica 9, 1000 Ljubljana 
ID za DDV: SI80886914

INFORMACIJE
Za vse dodatne informacije lahko pokličete na delavnicah med 10. in 12. uro 
na telefonsko številko: 051 317 357 ali nam pišite na  
e-naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

Vljudno vabljeni!

----------------------------------------------------------------------------------------------------
PRIJAVNICA
 
BONTON IN POSLOVNI PROTOKOL V NOVIH RAZMERAH
Ljubljana, 26. maj 2022, od 10.00 do 14.30 ure, AUSTRIA TREND HOTEL LJUBLJANA, Dunajska c. 154
 
 
Na seminar prijavljamo naslednje udeležbe 
(navedite ime in priimek v e-pošti): 
1. ______________________________________ _________________ @ ___________________ 

2. ______________________________________ __________________@ __________________ 

3 ._______________________________________ _________________@ _________________ 

Naročnik in plačnik:____________________________________________________________________________ 
Naslov plačnika (ulica / št., Poštna št. / kraj): __________________________________________________________________________________ 
Zavezanec za DDV: da ne (ustrezno obkrožite) 
ID za DDV plačnika: ___________________ 
Davčna številka: _____________________
IBAN: SI56 ___________________________________________    
BIC BANKE: __________________________________________ 
Številka referenčnega dokumenta pri e-računu...


Email : Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. Url: http://https://www.evropska-svetovalnica.com/
Ponedeljek, Maj 30, 2022
PREKRŠKI PRI IZVEDBI JAVNEGA NAROČANJA PO NOVEM (09:00 - 11:00)
Akademija za management in projektno vodenje in E-TeleMediLab
organizirata spletni seminar v živo z aktualno vsebino

 
PREKRŠKI PRI IZVEDBI JAVNEGA NAROČANJA PO NOVEM

aktualno - aktualno - aktualno

button__1_.gif

Izvedba dogodka je zagotovljena.

TERMIN
30. maj 2022 , od 09.00 do 11.00, spletni seminar
Seminar bo  potekal preko spletne platforme ZOOM.

VSEBINA IN NAMEN IZOBRAŽEVANJA

Zakon o javnem naročanju (ZJN-3) določa ravnanja ponudnikov v postopkih javnega naročanja, ki predstavljajo prekršek. Prekrškovne sankcije se lahko določijo ne samo za ponudnika in naročnika, ampak tudi za podizvajalca. Subjekti, ki sodelujejo v postopkih javnega naročanja morajo poznati vrste prekrškov in tudi prekrškovni postopek. Državna revizijska komisija kot prekrškovni organ zaradi zagotavljanja izvrševanja pravnih posledic odločb o prekršku, za ugotavljanje izrečenih sankcij za prekrške in za izdajanje potrdil o vodi evidenco o pravnomočnih odločbah o prekrških.
 
V praksi se je namreč izkazalo, da so nekatere prekrškovne določbe v izrecnem nasprotju s temeljnim načelom sorazmernosti, saj so nekateri prekrški v zakon uvrščeni brez tehtnega premisleka, zanje pa je zagrožena tako denarna sankcija, kot tudi stranska izločitev na listo ponudnikov z negativnimi referencami. Glede na to, da uvrstitev na takšno »listo« ponudnika, ki mu je bila izrečena sankcija za v resnici minoren prekršek ali pa je bil za prekršek obsojen zato, ker nekaterih zapletenih pravil ZJN-3 preprosto ni razumel izloči iz trga javnih naročil za zelo dolgo obdobje, ima to na majhnem trgu, kot je slovenski, lahko tudi negativne posledice za konkurenco. vzpostaviti seznam referenc, bi bilo v resnici koristno.
 
 
PROGRAM
 • Elementi prekrška v postopku oddaje javnega naročila?
 • Subjektivna in objektivna odgovornost subjektov oddaje javnega naročila
 • Ravnanje naročnikov in ponudnikov ob sumi na prekršek
 • Aktivno legitimirani subjekti za prekršek pri javnem naročanju
 • Pravna sredstva ponudnikov glede prekrška
 • Uvedba prekrškovnega postopka
 • Tek prekrškovnega postopka
 • Sankcije glede prekrška v postopku oddaje javnega naročila
 • Novosti na področju prekrškov v javnem naročanju po ZJN-3B
 • Praksa sodišč in Dkom glede prekrškov v postopkih javnega naročanja
 
PREDAVATELJ
matja___kova__.jpg
mag. MATJAŽ KOVAČ je magister pravnih znanosti, strokovnjak za javna naročila, gospodarsko pravo in davke ter zelo ploden avtor na omenjenih področjih, zaposlen na Direkcija RS za infrastrukturo, kjer že več kot deset let vodi najzahtevnejše postopke, odda javne naročnike na področju železniške infrastrukture v RS.
mag. Matjaž Kovač je tudi visokošolski predavatelj za predmetno področje Gospodarsko pravo in pripravljalec strokovnih gradiv za izvajanje teh predmetov. Je avtor strokovne priročnik Obdavčevanje svetovne dohodke (Davčni inštitut Maribor 2003), strokovni dela prevozne pogodbe, priročnik Davki od A do Ž, strokovni dela Javna naročila in javno zasebno partnerstvoin strokovne monografije Finančne storitve ter priročnika Plačilni sistem in plačilna disciplina itd. mag.Matjaž Kovač je doktorski kandidat na Pravnih fakultetah Univerze v Mariboru na področju finančnega in davčnega prava .

GRADIVO 
Udeleženci bodo prejeli gradivo v elektronski obliki.

SEMINAR JE NAMENJEN 

E-seminar je namenjen vsem strokovnjakom, ki se ukvarjajo s področjem javnega naročanja, tako v državni upravi kot na nivoju lokalne skupnosti, javnim podjetjem, javnim agencijam, javnim zavodom, javnim skladom, gospodarskih javnim službam, koncesionarjem, vsem ponudnikom, ki kot aktivni subjekti vstopajo v pravna razmerja na področju javnih naročil, svetovalcem na področju javne uprave in javnih naročil ter študentom, predvsem pa širši množici, ki se ukvarja z problemi javnega naročanja.

KOTIZACIJA
Kotizacija za udeležbo na seminarju znaša  139 €.

POPUSTI

Za več udeležencev priznamo dodatnih 10% popust oz. popust po dogovoru.
 
PRIJAVA
Elektronska prijava: za prijavo kliknite TUKAJ
Po e-pošti: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.
Skenirano prijavnico lahko pošljete po e-pošti: 
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

PRIJAVA VKLJUČUJE:
 • izvedbo spletnega seminarja v živo,
 • gradivo v elektronski obliki,
 • odgovore na vaša vprašanja 
PLAČILO
Kotizacijo nakažite na transakcijski račun:  
SI56 1914 0501 5223 820, sklic na 00 30052022, 
(TRR odprt pri DBS d.d., Ljubljana)
E-TeleMediLab, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana
Davčna številka:20865767

 
INFORMACIJE 
Za vse dodatne informacije lahko pokličete na telefonsko številko: 
051 317 357 ali pa nam pišite in pošljite nas, prosimo, pišite na e-naslov: 
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

PRIJAVNICA NA SEMINAR


PREKRŠKI PRI IZVEDBI JAVNEGA NAROČANJA PO NOVEM

30. maj 2022, od 09.00 do 11.00, spletni seminar preko ZOOM-a

Na seminar prijavljamo naslednje udeležence:
(navedite ime in priimek in e-pošto):
1. ______________________________________ _________________@ ___________________
2. ______________________________________ _________________@ __________________
3 ._______________________________________ ________________@ _________________

Naročnik in plačnik: __________________________________________________________________________________
Naslov plačnika (ulica / št., Poštna št. / kraj): _____________________________________________________________________________
Zavezanec za DDV: da ne (ustrezno obkrožite)
ID za DDV plačnika: ___________________
Davčna številka: _____________________
IBAN: SI56 ___________________________________________   
BIC BANKE: __________________________________________
Številka referenčnega dokumenta pri e-računu (številka naročilnice, ...) _________________________________________________________________________
Glede obveznosti prejemanja oz. izdajanja / pošiljanja e-računov prosimo obkrožite:
e-račun : DA NE
Telefon: ___________________________ GSM: ___________________  
e-pošta plačnika: _________________________ @ ______________________ 


Žig in podpis:                    


Email : Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. Url: http://https://www.evropska-svetovalnica.com/
On Line ŠOLA O PLAČAH, Vključno Z Novostmi Zakona O Dohodnini, V Dveh Modulih (10:00 - 13:00)

Vabimo vas na praktični spletni seminar na aktualno tematiko
 

On line ŠOLA O PLAČAH, vključno z novostmi Zakona o dohodnini, v dveh modulih


?

10% popust za prijave in plačilo  vključno 25. maja 2022!

?

TERMINI


I. MODUL, 30. maj 2022, od 10.do 13.00 ure , preko spletne platforme ZOOM

II. MODUL, 31. maj 2022, od 10.00 do 13.00 ure, preko spletne platforme ZOOM

?

Predavateljica
Majda Gominšek, dipl. ekon., dolgoletna  svetovalka s področja financ in računovodstva, strokovnjakinja ter samostojna podjetnica in  predavateljica s področja financ, računovodstva in davkov na seminarjih, konferencah in kongresih.  

Vsebina

I. MODUL, 30. maj 2022

 • Pregled zakonskih predpisov za javni sektor in gospodarstvo vključno z novostmi
 • Zakon o minimalni plači in najnižja osnova za obračun prispevkov za socialno varnost
 • Osnovni pojmi ter sestavni deli plač
 • Posebnosti pri obračunu plač (kateri dodatki so obvezni, kako jih izračunavamo, delovna uspešnost, stimulacija, poslovna uspešnost in bonitete
 • Izplačevanje plač in izvršba na plačo
 • Odgovori na vprašanja udeležencev
II. MODUL, 31. maj 2022
 • Obračun nadomestil (kdaj  v breme podjetja in kdaj v breme ZZZS)
 • Osnova za nadomestila (kdaj je osnova povprečje zadnjih 3 plač 
 • kdaj je povprečje preteklega leta) in njihova višina
 • Obračun drugih nadomestil (za neizrabljen letni dopust, odškodnine,…)
 • Vrste odpravnin (za določen čas, poslovni razlog, ob upokojitvi)
 • Povračila iz delovnega razmerja (malica, prevoz na delo in z dela, …)
 • Letni dopust in regres za letni dopust
 • Odgovori na vprašanja udeležencev

Dogodek je  namenjen
 • računovodjem v javnem in zasebnem sektorju, društvom, zavodom
 • vodjem računovodskih servisov,
 • knjigovodjem,
 • kadrovskim delavcem,
 • poslovnim sekretarkam in tajnicam
 • vsem računovodskim delavcem in drugim strokovnim delavcem, ki jih tematika zanima 

Gradivo
Udeleženci boste prejeli gradivo v  elektronski obliki. 
 
Prijava
Elektronska prijava: za prijavo kliknite na  Prijava na izobraževanje
Po e-pošti: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

Prijave  sprejemamo do dne pred izvedbo seminarja. 

Odjave sprejemamo do treh dni pred seminarjem.

Prijava vključuje:

 • izvedbo spletnega seminarja v živo,
 • gradivo v elektronski obliki,
 • odgovore na vaša vprašanja
 • potrdilo o izobraževanju
Izobraževanje bo potekalo:
Kdaj: 30. in 31.maja 2022
Kje: preko  spletne platforme ZOOM -  na vaš spletni naslov boste prejeli povezavo do spletnega seminarja

Če se spletnega seminarja v živo ne boste mogli udeležiti, vam bo na voljo videoposnetek.

KOTIZACIJA
Kotizacija z 10 procentnim popustom za udeležbo na dogodku  znaša 305,10 evrov ( ddv je vključen v ceni)


POPUSTI

 • 10% popust za prijave in plačilo  vključno 25. maja 2022!
 • 10% dodatni popust za dva in več udeležencev iz iste organizacije


Plačilo
Kotizacijo nakažite na transakcijski račun:

SI56 1914 0501 5223 820, sklic na 00 11042022, 
(TRR odprt pri DBS d.d., Ljubljana)
E-TeleMediLab, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana
Davčna številka:20865767


Informacije

Za vse dodatne informacije nas lahko pokličete na telefonsko  številko med 10.00 in 12.00 uro:

051 317 357  ali pa nam pišite in pošljite vaša vprašanja po e-pošti: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
PRIJAVNICA

On line ŠOLA O PLAČAH, vključno z novostmi Zakona o dohodnini, v dveh modulih


30. in 31. maj 2022, od 10:00 do 13:00 ure, 8 šolskih ur
spletni seminar preko spletne platforme ZOOM
 

   
Ime in naslov organizacije:_________________________
 


 Telefon:

Kontaktna oseba:________________ID zaDDVE-pošta:
 
Na seminar prijavljamo:
Ime in priimek:E-pošta
   
  
  
  
 
 
Žig in podpis:                                


Email : Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. Url: http://https://www.evropska-svetovalnica.com/
Torek, Maj 31, 2022
On Line ŠOLA O PLAČAH, Vključno Z Novostmi Zakona O Dohodnini, V Dveh Modulih (08:00 - 11:00)

Vabimo vas na praktični spletni seminar na aktualno tematiko
 

On line ŠOLA O PLAČAH, vključno z novostmi Zakona o dohodnini, v dveh modulih


?

10% popust za prijave in plačilo  vključno 25. maja 2022!

?

TERMINI


I. MODUL, 30. maj 2022, od 10.do 13.00 ure , preko spletne platforme ZOOM

II. MODUL, 31. maj 2022, od 10.00 do 13.00 ure, preko spletne platforme ZOOM

?

Predavateljica
Majda Gominšek, dipl. ekon., dolgoletna  svetovalka s področja financ in računovodstva, strokovnjakinja ter samostojna podjetnica in  predavateljica s področja financ, računovodstva in davkov na seminarjih, konferencah in kongresih.  

Vsebina

I. MODUL, 30. maj 2022

 • Pregled zakonskih predpisov za javni sektor in gospodarstvo vključno z novostmi
 • Zakon o minimalni plači in najnižja osnova za obračun prispevkov za socialno varnost
 • Osnovni pojmi ter sestavni deli plač
 • Posebnosti pri obračunu plač (kateri dodatki so obvezni, kako jih izračunavamo, delovna uspešnost, stimulacija, poslovna uspešnost in bonitete
 • Izplačevanje plač in izvršba na plačo
 • Odgovori na vprašanja udeležencev
II. MODUL, 31. maj 2022
 • Obračun nadomestil (kdaj  v breme podjetja in kdaj v breme ZZZS)
 • Osnova za nadomestila (kdaj je osnova povprečje zadnjih 3 plač 
 • kdaj je povprečje preteklega leta) in njihova višina
 • Obračun drugih nadomestil (za neizrabljen letni dopust, odškodnine,…)
 • Vrste odpravnin (za določen čas, poslovni razlog, ob upokojitvi)
 • Povračila iz delovnega razmerja (malica, prevoz na delo in z dela, …)
 • Letni dopust in regres za letni dopust
 • Odgovori na vprašanja udeležencev

Dogodek je  namenjen
 • računovodjem v javnem in zasebnem sektorju, društvom, zavodom
 • vodjem računovodskih servisov,
 • knjigovodjem,
 • kadrovskim delavcem,
 • poslovnim sekretarkam in tajnicam
 • vsem računovodskim delavcem in drugim strokovnim delavcem, ki jih tematika zanima 

Gradivo
Udeleženci boste prejeli gradivo v  elektronski obliki. 
 
Prijava
Elektronska prijava: za prijavo kliknite na  Prijava na izobraževanje
Po e-pošti: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

Prijave  sprejemamo do dne pred izvedbo seminarja. 

Odjave sprejemamo do treh dni pred seminarjem.

Prijava vključuje:

 • izvedbo spletnega seminarja v živo,
 • gradivo v elektronski obliki,
 • odgovore na vaša vprašanja
 • potrdilo o izobraževanju
Izobraževanje bo potekalo:
Kdaj: 30. in 31.maja 2022
Kje: preko  spletne platforme ZOOM -  na vaš spletni naslov boste prejeli povezavo do spletnega seminarja

Če se spletnega seminarja v živo ne boste mogli udeležiti, vam bo na voljo videoposnetek.

KOTIZACIJA
Kotizacija z 10 procentnim popustom za udeležbo na dogodku  znaša 305,10 evrov ( ddv je vključen v ceni)


POPUSTI

 • 10% popust za prijave in plačilo  vključno 25. maja 2022!
 • 10% dodatni popust za dva in več udeležencev iz iste organizacije


Plačilo
Kotizacijo nakažite na transakcijski račun:

SI56 1914 0501 5223 820, sklic na 00 11042022, 
(TRR odprt pri DBS d.d., Ljubljana)
E-TeleMediLab, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana
Davčna številka:20865767


Informacije

Za vse dodatne informacije nas lahko pokličete na telefonsko  številko med 10.00 in 12.00 uro:

051 317 357  ali pa nam pišite in pošljite vaša vprašanja po e-pošti: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
PRIJAVNICA

On line ŠOLA O PLAČAH, vključno z novostmi Zakona o dohodnini, v dveh modulih


30. in 31. maj 2022, od 10:00 do 13:00 ure, 8 šolskih ur
spletni seminar preko spletne platforme ZOOM
 

   
Ime in naslov organizacije:_________________________
 


 Telefon:

Kontaktna oseba:________________ID zaDDVE-pošta:
 
Na seminar prijavljamo:
Ime in priimek:E-pošta
   
  
  
  
 
 
Žig in podpis:                                


Email : Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. Url: http://https://www.evropska-svetovalnica.com/
Seminarji        

Iskanje po koledarju


Novice, dogodki, izobraževanje

Evropska unija