ja_mageia

  • Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size
Nahajate se na: Naslovnica Dogodki
Dogodki
Vse kategorije
Tukaj so prikazani vsi dogodki v naši bazi.
Št. dogodkov  Iskanje: Kategorija:
Ponedeljek, 27 Junij 2022 09:00
VPLIV DVIGA CEN NA POGODBE JAVNEGA NAROČANJA V FAZI IZVEDBE
Zakon o javnem naročanju (ZJN-3) je glede na pravila Obligacijskega zakonika (OZ) lex specialis, javno-naročniška razmerja kot taka pa izvirajo iz kogentnih določb ZJN-3, kar pomeni, da je presoja dopustnih sprememb podvržena režimu 95. člena ZJN-3. Spremembe pogodbeno dogovorjenih cen je zato treba presojati z vidika ZJN-3 in OZ. Presojo je treba opraviti upoštevaje okoliščine posameznega primera, predvsem v odvisnosti od pogodbenih določil posamezne pogodbe, zlasti ali pogodbena določila morebiti urejajo, katera od pogodbenih strank krije povečanje pogodbene cene v primeru nastopa različnih okoliščin. Kadar pogodba o izvedbi javnega naročila ne določa, katera izmed strank krije povečanje cen (iz kakršnega koli razloga), je odločitev o tem praviloma prepuščena pogodbenim strankam. Naloga posameznega naročnika je, da iz pravnega vidika ugotovi, katera pogodbena stranka mora v skladu z določili pogodbe oziroma morebitnimi drugimi dejanskimi okoliščinami nositi posledice povišanja cen oziroma ali jih sploh mora. Glede presoje z vidika OZ in ZJN-3 je pogodba o izvedbi javnega naročila pogodba civilnega prava, ki je od sklenitve dalje podrejena pravilom pogodbenega prava, za katerega je značilna pogodbena svoboda, ki izhaja iz načela avtonomije volje strank. Pogodbena svoboda pri teh pogodbah ne more biti absolutna in je zaradi zasledovanja ciljev javnega naročanja, s pravom javnih naročil omejena.
Konec prijav: Ponedeljek, 27 Junij 2022 08:00
Kategorija: Seminarji - Prijavljenih mest: 2 - Prostih mest: 98 - Zadetkov: 61 - Kotizacija: € 139+ddv
Prosto
Ponedeljek, 27 Junij 2022 10:00
ON LINE ŠOLA RAČUNOVODSTVA V JAVNEM SEKTORJU, v 2 modulih, 27. in 28. junij 2022
Šola je namenjena računovodskim delavcem pri pravnih osebah javnega sektorja. Program šole zajema na eni strani splošna in posebna pravila, pripoznavanja, merjenja, vrednotenja posameznih računovodskih kategorij določenih in drugih uporabnikov enotnega kontnega načrta, na drugi strani pa ločeno izkazovanje knjiženja za določene in druge uporabnike na praktičnih primerih.
Konec prijav: Ponedeljek, 27 Junij 2022 08:00
Kategorija: Seminarji - Prijavljenih mest: 0 - Prostih mest: 100 - Zadetkov: 35 - Kotizacija: € 305,10+ddv
Prosto
Torek, 28 Junij 2022 10:00
ON LINE ŠOLA RAČUNOVODSTVA V JAVNEM SEKTORJU, v 2 modulih, 27. in 28. junij 2022
Šola je namenjena računovodskim delavcem pri pravnih osebah javnega sektorja. Program šole zajema na eni strani splošna in posebna pravila, pripoznavanja, merjenja, vrednotenja posameznih računovodskih kategorij določenih in drugih uporabnikov enotnega kontnega načrta, na drugi strani pa ločeno izkazovanje knjiženja za določene in druge uporabnike na praktičnih primerih.
Konec prijav: Torek, 28 Junij 2022 08:00
Kategorija: Seminarji - Prijavljenih mest: 1 - Prostih mest: 99 - Zadetkov: 24 - Kotizacija: € 305,10+ddv
Prosto
Četrtek, 30 Junij 2022 10:00
OBRAČUN PLAČ, POVRACIL STROŠKOV V ZVEZI Z DELOM IN IZPLAČILA DRUGIH PREJ. v JAVNEM SEKTORJU
Vljudno Vas vabimo na seminar, kjer boste pridobili, poglobili in osvežili znanje na področju obračunavanja plač in povračil stroškov v zvezi z delom in drugih prejemkov iz delovnega razmerja v javnem sektorju (ZUJF in kolektivne pogodbe) vključno z razmerjem med zakonom in kolektivno pogodbo. Povračila stroškov, nastalih pri službenih potovanjih v državi ali v tujini, torej dnevnic, nočnin in stroškov prevoza uvrščamo med stroške storitev. Med stroške dela pa štejemo regres zaletni dopust, odpravnine, ki pripadajo zaposlenim, povračila za prevoz na delo in za prehrano med delom, jubilejne nagrade in druge ugodnosti, ki jih imajo zaposleni v javnem sektorju.
Konec prijav: Četrtek, 30 Junij 2022 09:00
Kategorija: Seminarji - Prijavljenih mest: 14 - Prostih mest: 86 - Zadetkov: 1059 - Kotizacija: € 143,10+ddv
Prosto
Četrtek, 07 Julij 2022 10:00
AKTUALNO PRI OBRAČUNAVANJU DDV PRI TRANSAKCIJAH Z BLAGOM, vključno z novostmi pri spletni trgovini
Pri mednarodnih transakcijah z blagom se v praksi pojavlja vrsta vprašanj: kakšni so pogoji za oproščeno prodajo blaga davčnim zavezancem iz drugih držav članic EU, kdaj se moramo registrirati za DDV v tujini pri prodaji blaga na daljavo končnim potrošnikom, kako postopamo pri verižnih transakcijah, tristranskih dobavah ipd. Z webinarjem bomo izvedli pregled posebnosti pri obračunavanju DDV pri transakcijah z blagom, vključili pa bomo tudi veliko primerov iz prakse. Veseli bomo tudi vprašanj udeležencev. Na webinarju bomo obravnavali tudi težave in posebnosti pri izvajanju posebne ureditve VEM pri spletni prodaji končnim potrošnikom, ki smo jo začeli uporabljati.
Konec prijav: Četrtek, 07 Julij 2022 09:00
Kategorija: Seminarji - Prijavljenih mest: 0 - Prostih mest: 100 - Zadetkov: 7 - Kotizacija: € 109+ddv
Prosto
Ponedeljek, 11 Julij 2022 09:00
On-line DELAVNICA O DDV, 11. JULIJ 2022
Na praktični delavnici bomo obravnavali posebnosti na področju DDV pri obdavčitvi dobav blaga in storitev, izstavljanju računov, samoobdavčitvi, spletni prodaji ipd. Obravnavali bomo tudi uporabo posebnih ureditev VEM v praksi in novosti, ki smo jih začeli uporabljati v letu 2022. Pri obdavčitvi storitev bomo, podkrepljeno s primeri, obravnavali devet pravil glede kraja obdavčitve – splošno pravilo in osem posebnih pravil. S poznavanjem teh pravil boste pravilno izstavljali račune za storitve, tako domače, kot tudi v tujino. Vedeli pa boste tudi, kdaj je treba pri prejemu računa iz tujine narediti samoobdavčitev. Pri mednarodnih transakcijah z blagom se v praksi pojavlja vrsta vprašanj: kakšni so pogoji za oproščeno prodajo blaga podjetjem iz drugih držav članic EU, kdaj se moramo registrirati za DDV v tujini pri spletni prodaji blaga na daljavo končnim potrošnikom, kako postopamo pri verižnih transakcijah ipd. Z webinarjem bomo izvedli pregled posebnosti pri obračunavanju DDV pri transakcijah z blagom, vključili pa bomo tudi veliko primerov iz prakse. Veseli bomo tudi vprašanj udeležencev.
Konec prijav: Ponedeljek, 11 Julij 2022 08:00
Kategorija: Seminarji - Prijavljenih mest: 0 - Prostih mest: 100 - Zadetkov: 2 - Kotizacija: € 179 + DDV
Prosto
Sreda, 07 September 2022 09:00
(POGODBENO) PRAVO ZA GOSPODARSKE DRUŽBE IN PODJETNIKE S PRIMERI IZ PRAKSE v dveh delih
Poznavanje prava je pomembno za vsakega posameznika, tako v vsakdanjem življenju, še bolj pa v poslovnem svetu, kjer se od vsakogar pričakuje višja (strokovna) skrbnost: dobrega podjetnika, poslovodje, torej skrbnost dobrega strokovnjaka. Nemalokrat se zgodi, da se posli obravnavajo na sodišču, kjer pa se sporna vprašanja večinoma ponavljajo, zato se je izoblikovala že številna sodna praksa, ki nam predstavlja tudi vodilo k pravilnemu ravnanju. Predstavitev pomembnih (pravnih) vprašanj, ki spremljajo mnoge posle, zato temelji na tistih področjih, ki se največkrat ponavljajo v (sodni) praksi in je razdeljena na dva samostojna dela: del: SKLEPANJE POGODB del: TERJATVE – ZAVAROVANJE, UPRAVLJANJE IN IZTERJAVA
Konec prijav: Sreda, 07 September 2022 08:00
Kategorija: Seminarji - Prijavljenih mest: 0 - Prostih mest: 100 - Zadetkov: 22 - Kotizacija: € 199
Prosto
Ponedeljek, 19 September 2022 09:00
ON LINE KADROVSKA ŠOLA, v dveh modulih
Na kadrovskem področju je ključnega pomena sledenje zakonsko predpisanim rokom in dokumentiranje posameznih dogodkov. Kadrovsko pravno varnost gradijo zakonito vzpostavljene kadrovske evidence, dobro zastavljeni delovnopravni akti, urejene personalne mape in zakoniti kadrovski procesi. Za zakonodajno skladno delo je nujno, da imate kadrovsko dokumentacijo urejeno pregledno, smiselno, hkrati pa ustrezno zaščiteno pred nepooblaščenimi vpogledi in zlorabami. Velik del kadrovske dokumentacije morate hraniti trajno, zaradi novosti na področju varstva osebnih podatkov (GDPR) pa tudi pod strožjimi pogoji. Na praktičnem seminarju bomo posebej izpostavili zakonske podlage za nastanek dokumentov, ki dokazujejo določene kadrovske postopke, ki jih pogosto preverja tudi Inšpektor za delo. Posamezne dokumente bomo presojali tudi z vidika zakonodaje varstva osebnih podatkov.
Konec prijav: Ponedeljek, 19 September 2022 07:00
Kategorija: Seminarji - Prijavljenih mest: 1 - Prostih mest: 99 - Zadetkov: 52 - Kotizacija: € 369+ddv
Prosto
Prosto Prijave na čakanju Prijava ni mogoča
 

Novice, dogodki, izobraževanje

Evropska unija