ja_mageia

  • Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size
Nahajate se na: Naslovnica Dogodki
Dogodki
Vse kategorije
Tukaj so prikazani vsi dogodki v naši bazi.
Št. dogodkov  Iskanje: Kategorija:
Stran 1/2Začetek - Prejšnja - 1 2 - Naslednja - Konec1-10/19
Sreda, 02 Februar 2022 09:00
DAVČNI OBRAČUN 2021 za gospodarske družbe in samostojne podjetnike
Pravne osebe in samostojni podjetniki so obvezni najmanj enkrat letno preveriti, ali se stanje posameznih aktivnih in pasivnih postavk v premoženjski bilanci stanja ujemajo z dejanskim stanjem. Tako morajo, glede na računovodske in davčne predpise in zakonodajo, sestaviti računovodske izkaze, davčni obračun ter poslovno oz. letno poročila. Pred koncem davčnega leta je potrebno izvesti notranje kontrole knjiženj poslovnih dogodkov ter uskladiti računovodske evidence in ekonomske kategorije z ustrezno davčno zakonodajo ter računovodskimi predpisi. Na našem kratkem seminarju vam bomo predstavili vso omenjeno tematiko in tako morebiti rešili marsikatero dilemo, ki se vam pojavlja pri vašem delu. Odgovorili vam bomo na vaša vprašanja in dileme, ki se dotikajo davčnega obračuna za leto 2021.
Konec prijav: Sreda, 02 Februar 2022 08:00
Kategorija: Seminarji - Prijavljenih mest: 2 - Prostih mest: 98 - Zadetkov: 8 - Kotizacija: € 149+DDV
Prosto
Četrtek, 03 Februar 2022 09:00
ZLATA PRAVILA V PRIMERU OBISKA INŠPEKTORJA ZA DELO IN VARSTVA PRI DELU
Ste pripravljeni na obisk Inšpektorja za delo in Inšpektorja za varstvo pri delu? Se želite izogniti nepotrebnim globam na delovnopravnem področju? Poznate pristojnosti inšpektorjev in področja, ki so pogosto pod drobnogledom. Z vami bomo delili primere iz prakse, opozorili vas bomo na pogosta delovnopravna tveganja ter podali vam bomo usmerite in priporočila za vzpostavitev kadrovske pravne varnosti pri delodajalcu.
Konec prijav: Četrtek, 03 Februar 2022 08:00
Kategorija: Seminarji - Prijavljenih mest: 0 - Prostih mest: 100 - Zadetkov: 18 - Kotizacija: € 139€+ddv
Prosto
Četrtek, 10 Februar 2022 09:30
OCENJEVANJE IN NAPREDOVANJE JAVNIH USLUŽBENCEV
Tudi v letu 2022 se bo za zaposlene v javnem sektorju izvajalo ocenjevanje delovne uspešnosti ter preverjalo izpolnjevanje pogojev za napredovanje v višji plačni razred. Aktivnosti v zvezi s tem se začnejo v januarju, zato je potrebno, da se odgovorne osebe pri subjektih javnega sektorja pripravite, osvežite že pridobljeno znanje na tem področju ter seznanite z novostmi. Kot odgovorne osebe morate vedeti, ali še vedno veljajo kakšni začasni interventni ukrepi na tem področju in kako na te aktivnosti vpliva ponovno izplačevanje redne delovne uspešnosti v javnem sektorju. Preverite in osvežite poznavanje izvedbe postopka za izvedbo napredovanj. da jih boste pravilno izvedli v letu 2022. Na seminarju boste dobili odgovore na dileme in vprašanja glede izvedbe napredovanj zaposlenih in pomoč vodjem pri določitvi ocene, poudarek pa bo namenjen tudi postopku, kako pravilno izvesti zaporedje pridobitve naziva in napredovanja zaposlenih . Napredovanja morajo biti v letu 2022 izvedena pravilno, saj morebitne napake vplivajo na pravilnost napredovanj tudi v naslednjih letih.
Konec prijav: Četrtek, 10 Februar 2022 09:00
Kategorija: Seminarji - Prijavljenih mest: 0 - Prostih mest: 100 - Zadetkov: 3 - Kotizacija: € 99+ddv
Prosto
Petek, 11 Februar 2022 12:00
SPLOŠNA UREDBA O VARSTVU PODATKOV (GDPR) ZA RAČUNOVODJE IN RAČUNOVODSKE SERVISE
Splošna uredba o varstvu podatkov (GDPR) se uporablja od 25. maja 2018 in prinaša številne novosti in spremembe med drugim glede pravice do pozabe, posameznikovega soglasja k obdelavi osebnih podatkov, registra zbirk in katalogov, dolžnosti imenovanja pooblaščenih oseb za varstvo osebnih podatkov, obveznosti obveščanja o kršitvah varstva osebnih podatkov, sankcij…
Konec prijav: Petek, 11 Februar 2022 10:00
Kategorija: Seminarji - Prijavljenih mest: 0 - Prostih mest: 100 - Zadetkov: 4 - Kotizacija: € 99 + DDV
Prosto
Ponedeljek, 14 Februar 2022 13:00
AKTUALNO PRI OBRAČUNAVANJU DDV V l.2022
Na podlagi sprememb evropske direktive o DDV smo tudi v Sloveniji s 1. 7. 2021 pričeli uporabljati nova pravila pri obdavčitvi spletne prodaje blaga in storitev končnim potrošnikom z DDV. Davčni zavezanci so tako dobili možnost registracije posebnih ureditev in nov prag 10.000 evrov za prodajo blaga na daljavo. Na webinarju bomo povedali, kakšne so posebnosti in težave pri uporabi novih pravil v praksi, kako ravnamo pri prepozni registraciji za posebno ureditev, kakšno je novo pojasnilo davčnega organa pri registraciji za male davčne zavezance, kako je z izdajanjem dobropisov pri posebnih ureditvah ipd. Predstavili pa bomo tudi spremembe Zakona o DDV in Pravilnika o izvajanju Zakona o DDV, ki smo jih začeli uporabljati v letu 2022. Spremembe so predvsem pri (zgodnejšem) odbijanju vstopnega davka, obračunu DDV, odbitku DDV pri nabavi električnih vozil, registraciji za namene DDV v Sloveniji s strani tujih davčnih zavezancev, posebni ureditvi za male kmete ipd. Če vas novosti zanimajo, vas vabimo, da se udeležite našega webinarja.
Konec prijav: Ponedeljek, 14 Februar 2022 10:00
Kategorija: Seminarji - Prijavljenih mest: 0 - Prostih mest: 100 - Zadetkov: 4 - Kotizacija: € 99€+DDV
Prosto
Torek, 15 Februar 2022 09:00
NAJEMNA RAZMERJA PO NOVEM
Dne 19. junija 2021 je začel veljati Zakon o spremembah in dopolnitvah Stanovanjskega zakona (Novela SZ-1E), ki prinaša kar precej sprememb in novosti na področju najema stanovanj, še več pa na področju najema poslovnih prostorov. Novela SZ-1E namreč v 52. členu razveljavlja Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih (ZPSPP) iz leta 1974, ki je specialno urejal prav najemna razmerja poslovnih prostorov. Novega zakona za to področje nimamo, zato se sedaj za vsa najemna razmerja za poslovne prostore v zvezi z najemnimi pogodbami, sklenjenimi od 19.6.2021 dalje, uporabljajo določbe Obligacijskega zakonika o zakupni (najemni) pogodbi in sicer od 587. do 618. člena OZ. Tako bo predvsem na področju najema poslovnih prostorov v bodoče prihajalo do številnih odprtih vprašanj v (sodni) praksi, predvsem tudi zato, ker je ureditev zakupne (najemne) pogodbe iz OZ ni najbolj ustrezna za najem poslovnih prostorov in se do sedaj sploh ni uporabljala za najem poslovnih prostorov. Res pa je, da se bo ZPSPP še dolgo uporabljal, saj se bo uporabljal za vse najemne pogodbe, sklenjene do vključno 18. junija 2021. Zato je pomembno poznati tako ureditev najema poslovnih prostorov iz ZPSPP, kot ureditev najemne pogodbe v OZ ter primerjavo obeh ureditev. Vsekakor pa bodo morali pogodbeniki pri sklepanju najemne pogodbe za poslovne prostore še več pozornosti posvetiti vsebini najemne pogodbe. Iz najemnih razmerij lahko izvirajo mnogi sodni postopki: tožbe v zvezi z najemno pogodbo (odpoved – odstop od najemne pogodbe, na izpraznitev stanovanja oziroma poslovnega prostora, zaradi izterjave najemnine…), tožbe zaradi neupravičene obogatitve najemodajalca v primeru najemnikovih vlaganj v poslovni prostor oziroma stanovanje. Večkrat pravdnemu postopku sledi izvršba z izpraznitvijo in izročitvijo nepremičnine.
Konec prijav: Torek, 15 Februar 2022 08:00
Kategorija: Seminarji - Prijavljenih mest: 0 - Prostih mest: 100 - Zadetkov: 4 - Kotizacija: € 109€+DDV
Prosto
Sreda, 23 Februar 2022 09:00
KAKO ZAKONITO UREDITI DELO OD DOMA IN TRENUTNO NAJVEČJI IZZIVI
V času negotovih razmer se vse več delodajalcev odloča za delo od doma. Hkrati pa opažamo, da to postaja tudi vse bolj uveljavljen način dela. Delo od doma ima svoje prednosti, hkrati pa prinaša določene izzive zakonite ureditve takšnega dela. Da bo vaše delo od doma potekalo produktivno in znotraj okvirjev delovnopravne zakonodaje, je pomembno da se tega lotite dosledno in premišljeno.
Konec prijav: Sreda, 23 Februar 2022 08:00
Kategorija: Seminarji - Prijavljenih mest: 0 - Prostih mest: 100 - Zadetkov: 1 - Kotizacija: € 139€+ddv
Prosto
Sreda, 23 Februar 2022 09:00
Računovodski in davčni vidik ugotavljanja transfernih cen
Transferne cene so cene, ki si jih med seboj zaračunavajo povezane osebe. Poslovanje med povezanimi osebami ima določene specifičnosti, tako na področju medsebojnega poslovanja kot posojanja denarnih sredstev. Povezane osebe morajo takšne posle obravnavati z računovodskega vidika v računovodskih izkazih in ločeno z davčnega vidika pri obračunu davka od dohodka pravnih oseb. Prilagajanja davčnih osnov povezanih oseb je izpostavljeno natančnejšemu davčnemu nadzoru kot poslovanje z nepovezanimi osebami, ki medsebojno poslujejo ali si posojajo denarna sredstva. Davčni zavezanci morajo pravilno ovrednotiti davčno tveganje (večje je v državah, v katerih se nahajajo odvisne družbe), in opredeliti katere so transakcije, ki so izpostavljene tveganjem. Vse države namreč nimajo enakih zahtev glede priprave in/ali predložitve dokumentacije za transferne cene.
Konec prijav: Sreda, 23 Februar 2022 08:00
Kategorija: Seminarji - Prijavljenih mest: 2 - Prostih mest: 98 - Zadetkov: 5 - Kotizacija: € 149
Prosto
Četrtek, 24 Februar 2022 09:00
SESTAVA LETNEGA POROČILA ZA GOSPODARSKE DRUŽBE IN SAMOSTOJNE PODJETNIKE
Gospodarske družbe morajo poleg računovodskega poročila izdelati tudi poslovno poročilo, ki je del letnega poročila. Poslovno poročilo je namenjeno različnim uporabnikom (poslovodstvu, financerjem, poslovnim partnerjem, lastnikom, investitorjem) in njegova vsebina ni predpisana, zato je lahko oblikovano glede na odločitve poslovodstva. To pomeni, da se poslovodstvo odloči, kaj bo v poslovnem poročilu razkrilo in na kakšen način bo predstavilo poslovanje poslovni javnosti. Z letnim poročilom družbe poleg finančnih podatkov prikažemo tudi svoje poslanstvo, vizijo, cilje in poslovno in občo kulturo. Gre za ogledalo, ki pokaže, kaj družba v določenem prostoru pomeni, kakšen je njegov položaj ter kakšen je položaj, ki ga ustvarja na daljši rok. Publikacija je poleg zakonsko določenih razlogov tudi pomembno sredstvo notranje in zunanje komunikacije družbe. Z uspešnim poročilom se lahko poveča pripadnost družbi in utrdi zaupanje vlagateljev. Vsebina poslovnega dela se mora ujemati z računovodskim delom, ki mora zaradi svojega ˝izjemnega˝ pomena, biti čim bolj pregledna. Računovodski izkazi, ki so temeljni del publikacije, morajo biti lahko berljivi in hitro dostopni. Nedvomno moramo upoštevati kakovost, ki pomeni, vsebinsko in oblikovno ujemanje s prejšnjimi obdobji. Na našem kratkem seminarju vas bomo seznanili z potrebno vsebino poslovnega in letnega poročila, katera so zakonska določila vsebin in razkritij ter kako jih lahko prilagodimo z internimi predpisi.
Konec prijav: Četrtek, 24 Februar 2022 08:00
Kategorija: Seminarji - Prijavljenih mest: 0 - Prostih mest: 100 - Zadetkov: 3 - Kotizacija: € 149+DDV
Prosto
Sreda, 02 Marec 2022 09:00
Novela Zakona o dohodnini (ZDoh-2AB) in predvidene novosti v l.2022
Na seminarju bodo predstavljene predvidene spremembe Zakon o dohodnini, za katere je planirano, da stopijo v veljavo na začetku l.2022. Pregledane bodo novosti, ki se obetajo pri davčnih olajšavah, malenkostno prenovljeno dohodninsko lestvico, predstavljena bodo posodobljena pravila glede poslovne uspešnosti. Sprememba zakona pa se bo dotaknila tudi dohodkov iz kapitala (obresti, dividende in dobički iz kapitala) in dohodkov iz oddajanja premoženja v najem. Novosti na področju olajšav pa so predvidene tudi pri dohodkih iz dejavnosti.
Konec prijav: Sreda, 02 Marec 2022 08:00
Kategorija: Seminarji - Prijavljenih mest: 0 - Prostih mest: 100 - Zadetkov: 0 - Kotizacija: € 99
Prosto
Stran 1/2Začetek - Prejšnja - 1 2 - Naslednja - Konec1-10/19
Prosto Prijave na čakanju Prijava ni mogoča
 

Novice, dogodki, izobraževanje

Evropska unija