ja_mageia

  • Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size
Nahajate se na: Naslovnica Dogodki
Dogodki
Vse kategorije
Tukaj so prikazani vsi dogodki v naši bazi.
Št. dogodkov  Iskanje: Kategorija:
Četrtek, 20 Maj 2021 09:00
On-line ŠOLA O DDV, vključno z novostmi, ki nas čakajo 1. 7. 2021
Pri obračunavanju DDV se v praksi pojavlja veliko vprašanj. Cilj On-line ŠOLE O DDV je naučiti se, na kaj je treba paziti pri izstavljanju računov in odbijanju vstopnega davka, kakšne so posebnosti pri obračunavanju DDV pri dobavah blaga in storitev, transakcijah z nepremičninami, spletni prodaji, kdaj se je treba registrirati za DDV v tujini ipd. Toplo vas vabimo, da se nam na naši šoli pridružite tudi vi. Na On-line ŠOLI O DDV bomo obravnavali tudi novosti, ki nas čakajo s 1. 7. 2021 s spremembo evropske direktive o DDV in Zakona o DDV.
Konec prijav: Ponedeljek, 19 April 2021 12:00
Kategorija: Seminarji - Prijavljenih mest: 0 - Prostih mest: 100 - Zadetkov: 32
Datum za konec objav presežen
Četrtek, 20 Maj 2021 09:30
NOVOSTI NA PODROČJU OCENJEVANJA, NAPREDOVANJA in NAGRAJEVANJA DELOVNE USPEŠNOSTI JAVNIH USLUŽBENCEV
Tudi v letu 2021 se bo za zaposlene v javnem sektorju izvajalo ocenjevanje delovne uspešnosti ter preverjalo izpolnjevanje pogojev za napredovanje v višji plačni razred. Aktivnosti v zvezi s tem se začnejo v januarju, zato je potrebno, da se odgovorne osebe pri subjektih javnega sektorja pripravite, osvežite že pridobljeno znanje na tem področju ter seznanite z novostmi. Kot odgovorne osebe morate vedeti, ali še vedno veljajo kakšni začasni interventni ukrepi na tem področju in kako na te aktivnosti vpliva ponovno izplačevanje redne delovne uspešnosti v javnem sektorju. Preverite in osvežite poznavanje izvedbe postopka za izvedbo napredovanj. da jih boste pravilno izvedli v letu 2021. Na seminarju boste dobili odgovore na dileme in vprašanja glede izvedbe napredovanj zaposlenih in pomoč vodjem pri določitvi ocene, poudarek pa bo namenjen tudi postopku, kako pravilno izvesti zaporedje pridobitve naziva in napredovanja zaposlenih . Napredovanja morajo biti v letu 2021 izvedena pravilno, saj morebitne napake vplivajo na pravilnost napredovanj tudi v naslednjih letih.
Konec prijav: Četrtek, 20 Maj 2021 08:00
Kategorija: Seminarji - Prijavljenih mest: 1 - Prostih mest: 99 - Zadetkov: 9
Prosto
Četrtek, 27 Maj 2021 09:00
On-line ŠOLA RAČUNOVODSTVA v treh modulih, vključno z novostmi
Šola je namenjena vsem, ki se pri svojem delu srečujejo z računovodskimi izkazi, predvsem pa zaposlenim v računovodski in finančni službi, vodstvenim delavcem, zaposlenim v kontrolingu in vsem, ki kakorkoli sodelujejo pri poslovanju organizacije in katerih rezultati vplivajo na finančni položaj in/ali uspešnost poslovanja organizacije. Namenjena je gospodarskim družbam in vsem drugim organizacijam, ki za sestavitev računovodskih izkazov uporabljajo SRS. Pri računovodski obravnavi poslovnih dogodkov so ključnega pomena temeljna načela računovodenja in predpostavke, ki predstavljajo podlago za pripoznavanje sredstev, obveznosti, prihodkov in odhodkov. V tem okviru bomo govorili o določanju pomembnosti, spremembah računovodskih usmeritev in popravkih napak. Za vsako bilančno postavko si bomo na praktičnih primerih pogledali pravila začetnega pripoznavanja, merjenja po začetnem pripoznavanju in odprave pripoznanja ter obravnavali zahtevnejša področja merjenja. Pregledali bomo ključne razlike med SRS in MSRP, ki so aktualne za organizacije, ki poročajo obvladujočim organizacijam. Dotaknili se bomo tudi izračuna pomembnih kazalnikov, kot jih zahtevajo banke in druga zainteresirana javnost.
Konec prijav: Četrtek, 27 Maj 2021 12:00
Kategorija: Seminarji - Prijavljenih mest: 0 - Prostih mest: 100 - Zadetkov: 40
Prosto
Četrtek, 27 Maj 2021 10:00
Bonton in protokolarna pravila za vrhunska poslovna srečanja z gospo Ksenijo Benedetti
POSLOVNI PROTOKOL je vrhunski razgiban seminar o poslovnem protokolu, kjer boste izvedeli vse, kar morate vedeti o sodobnem komuniciranju za uspeh in učinkovito poslovanje nastop . Dosledno spoštovanje protokolarnih pravil je vaša osebna odličnost, ki je vaša največja moč. Nekdanja šefinja protokola Ksenija Benedetti vas bo popeljala v svet poslovnega in diplomatskega protokola. Pridobljeno znanje vam bo pomagalo, da se vi, vaši nadrejeni v vaših gostje izognete neprijetnim zadregam. Poznavanje pravil poslovnega protokola gradi potrebno samozavest, prispevek k našim verodostojnosti ter nas opolnomoči za obvladovanje poslovnih situacij - od nebesednih komunikacij prek besednega komuniciranja na daljavo (e-pošta, pisma / dopisi, telefonsko komuniciranje,…) do priprave in izvedbe sestankov, poslovnih kosil in drugih poslovnih dogodkov, ko se z naročniki ali partnerji srečamo iz oči v oči. Poslovni bonton boste spoznali v teoriji, podkrepljeni s praktičnimi primeri.
Konec prijav: Četrtek, 27 Maj 2021 08:00
Kategorija: Seminarji - Prijavljenih mest: 1 - Prostih mest: 99 - Zadetkov: 30
Prosto
Ponedeljek, 31 Maj 2021 09:30
OBRAČUN POTNIH STROŠKOV, REGRES ZA LETNI DOPUST in DRUGA POVRAČILA STROŠKOV ter POROČANJE NA REK-1
Na spletnem seminarju bo podrobno predstaviljen delovnopravni in davčni vidik povračil stroškov. Obravnavali bomo stroške, ki nastanejo z delom na sedežu delodajalca in zunaj njega, ter tudi druga najpogostejša povračila, kot so jubilejne nagrade, solidarnostne pomoči, odpravnine in izplačila regresa za letni dopust.Predstavljeno bo pravilno poročanje na obrazcih REK-1, najpogostejše napake ter pravila in možnosti, ki jim sledimo pri odpravljanju teh napak.
Konec prijav: Ponedeljek, 31 Maj 2021 08:00
Kategorija: Seminarji - Prijavljenih mest: 0 - Prostih mest: 100 - Zadetkov: 12
Prosto
Petek, 04 Junij 2021 10:00
VARSTVO OSEBNIH PODATKOV - GDPR IN KAZNOVALNE SANKCIJE Z DR. NATAŠO PIRC MUSAR IN ULO TOMADUZ
GDPR je uvedel popolnoma nov sistem kaznovalnih sankcij, kot ga je dotlej poznal slovenski Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1). To je privedlo do zmede pri sankcioniranju, saj se slovenska zakonodaja v tem delu še ni prilagodila zahtevam evropske uredbe. V predavanju bodo tako predstavljeni sistem sankcioniranja po GDPR, prekrškovna odgovornost po ZVOP-1 in praktični primeri iz sodne prakse. Posebej bo tudi predstavljeno kaznivo dejanje zlorabe osebnih podatkov, za katerega lahko kazensko odgovarja tako posameznik kot tudi pravna oseba. Posebna pozornost bo posvečena dolžnostim upravljavca osebnih podatkov v primeru preiskovanja tovrstnih kaznivih dejanj in prekrškov ter položaju upravljavca kot obdolženca v kazenskem in prekrškovnem postopku. Izobraževanje je namenjeno vsem, ki se pri svojem delu ukvarjajo z varstvom osebnih podatkov, predvsem pa upravljavcem, ki jih skrbi, kakšne sankcije in po kakšnem postopku jih utegnejo doleteti ob kršitvi določb GDPR in ZVOP-1.
Konec prijav: Petek, 04 Junij 2021 09:00
Kategorija: Seminarji - Prijavljenih mest: 0 - Prostih mest: 100 - Zadetkov: 1
Prosto
Ponedeljek, 07 Junij 2021 09:00
AKTUALNO NA PODROČJU POKOJNINSKEGA IN INVALIDSKEGA ZAVAROVANJA
Področje pokojninskega in invalidskega zavarovanja je zelo aktualno tudi v letu 2021, saj se je s 1.1.2021 začel uporabljati ZPIZ-2H, ki ureja področje dokupa pokojninske dobe. Dokupljena doba do 31.12.2012 se bo upoštevala kot pokojninska doba brez dokupa za upokojene po pogojih ZPIZ-2 ali kot delovna doba za upokojene po pogojih ZPIZ-1.Ugodnejša je tudi ureditev za individualne kmete, ki se jih izenačuje z združenimi kmeti, če so plačevali prispevke v višini, ki se je štela združenim kmetom za širši obseg pravic. Državni zbor bo obravnaval predlog ZPIZ-2I, ki prinaša novost pri prehodnem obdobju dviga odmernega odstotka za moške na 63,5, ki naj bi bilo tako zaključeno že leta 2023. Prinaša pa tudi zagotovljeno pokojnino za invalidske upokojence. Tako konec leta kot med letom je zelo pomembna odločitev kdaj se upokojiti, da je pokojnina višja in kaj vpliva na višino. V času korona krize pa je aktualno tudi stanje pri zagotavljanju sredstev za pokojninsko blagajno po sprejemu interventnih zakonov in kakšno je stanje. Upokojenci s pokojninami nižjimi od 700 oz. 714 so bili dva krat deležni izplačila solidarnostnega dodatka, vsi upokojenci pa tudi v roku 12 mesecev treh uskladitev pokojnin.Kaj pomeni PKP7 v zvezi z možnostjo prenehanja delovnega razmerja delavcem, ki že izpolnjujejo pogoje za starostno pokojnino po prvem (starost 65 let in najmanj 15 let zavarovalne dobe in četrtem odstavku (60 let in 40 let pokojninske dobe brez dokupa) 27. člena ZPIZ-2.
Konec prijav: Ponedeljek, 07 Junij 2021 08:00
Kategorija: Seminarji - Prijavljenih mest: 1 - Prostih mest: 99 - Zadetkov: 11
Prosto
Prosto Prijave na čakanju Prijava ni mogoča
 

Novice, dogodki, izobraževanje

Evropska unija