ja_mageia

  • Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size
Nahajate se na: Naslovnica Izobraževanja Dogodki
Dogodki
Vse kategorije
Tukaj so prikazani vsi dogodki v naši bazi.
Št. dogodkov  Iskanje: Kategorija:
Četrtek, 21 Januar 2021 13:00
DDV PRI SPLETNI PRODAJI IN ELEKTRONSKIH STORITVAH
Pri spletni prodaji blaga se v praksi pojavlja veliko vprašanj: kdaj se je treba registrirati za DDV v tujini, DDV katere države je potrebno obračunati, kakšne so posebnosti pri prodaji izdelkov v tretje države ipd. Vprašanja se pojavljajo tudi pri prejemanju in opravljanju elektronskih storitev, tako podjetjem, kot tudi končnim potrošnikom. Če želite dobiti odgovore na ta vprašanja, vas vabimo, da se udeležite našega webinarja. Na webinarju bomo obravnavali tudi novosti, ki nas čakajo s 1. 7. 2021 s spremembo evropske direktive o DDV.
Konec prijav: Četrtek, 21 Januar 2021 12:00
Kategorija: Seminarji - Prijavljenih mest: 0 - Prostih mest: 200 - Zadetkov: 13 - Kotizacija: € 89,00+ddv
Prosto
Petek, 22 Januar 2021 09:30
NOVOSTI PRI PRIPRAVI LETNEGA POROČILA in DAVČNEGA OBRAČUNA ZA LETO 2020 ZA JAVNI SEKTOR
Zaključevanje leta bo posvečeno razčiščevanju dilem, ki se nanašajo na računovodske in davčne novosti v zadnjem letu. Na posvetu bo bo poudarek na preverjanju tistih računovodskih postavk, ki pomembno vplivajo na razmerje med določenimi in drugimi uporabniki, na usklajevanje terjatev in obveznosti, razumevanju ustanoviteljskih pravic in lastnine ter na obvladovanju poslovnega izida. Poročanje o uspešnosti poslovanja: poleg obračunskega in denarnega ugotavljanja rezultata poslovanja bodo morali javni zavodi poročati tudi o presežku prihodkov nad odhodki po fiskalnem pravilu. Pri davčni obravnavi je poleg obračuna DDPO, ki je ob koncu leta najpomembnejši davčni obračun, poudarek tudi na obračunu DDV. Pomembno je vedeti , kako obravnavati DDV, ko se ustanovitelj in javni zavod dogovarjata o medsebojnem poslovanju. Predstavljene bodo posebnosti in novosti na področju računovodske in davčne zakonodaje, ki velja v javnem sektorju zaradi korona krize, opozorili pa bomo tudi na najpogostejše napake na tem področju.
Konec prijav: Petek, 22 Januar 2021 08:00
Kategorija: Seminarji - Prijavljenih mest: 1 - Prostih mest: 99 - Zadetkov: 50 - Kotizacija: € 99,00
Prosto
Torek, 26 Januar 2021 09:30
NOVOSTI OBRAČUNA PLAČ IN POVRAČIL STROŠKOV V ZVEZI Z DELOM TER IZPLAČIL DRUGIH PREJEMKOV IZ DR
Seminar je namenjen vodjem in drugim osebam, ki se strokovno ukvarjajo s problematiko plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju. Ob celovitem pregledu posameznih vsebinskih sklopov urejanja plač in drugih stroškov dela, bomo predstavili vse novosti in najaktualnejše tekoče zadeve v zvezi z ukrepi na področju plač in drugih stroškov dela. Predstavljene bodo novosti na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2021 ter najpogostejše napake. Veseli bomo vaših vprašanj.
Konec prijav: Torek, 26 Januar 2021 08:00
Kategorija: Seminarji - Prijavljenih mest: 0 - Prostih mest: 100 - Zadetkov: 6
Prosto
Sreda, 27 Januar 2021 09:30
FINANČNO POSLOVANJE, IZDELAVA LETNEGA POROČILA IN DAVČNI OBRAČUN za l. 2020 ZA DRUŠTVA in SINDIKATE
Vabimo vas na enodnevni posvet, kjer bomo predstavili novosti, ki se nanašajo na poslovanje društev in sindikatov, ki opravljajo nepridobitno in pridobitno dejavnost ter invalidskih organizacij. Novosti, ki jih bomo predstavili na posvetu, se nanašajo na predložitev letnih poročil, ki jih morajo društva, humanitarne in invalidske organizacije predložiti do 31. marca 2021 leta, sindikati pa do 28.februarja 2021. Opozorili vas bomo tudi na rok za oddajo letnih poročil, ki velja za tista društva, katerih računovodske izkaze mora revidirati revizor pred sprejetjem letnega poročila. Letno poročilo mora pred obravnavo na zboru članov pregledati nadzorni organ društva. Zakon o društvih določa, da mora društvo zagotavljati podatke o svojem finančnem in materialnem poslovanju na način in v obliki, ki ju določi s temeljnim aktom. To določilo pomeni, da mora društvo sprejeti ustrezne akte, ki urejajo finančno področje in računovodstvo.Društvo mora zagotavljati podatke o poslovanju na način, da se uresničujejo nameni in cilji društva. Vse prihodke, ki jih bo društvo doseglo iz pridobitne dejavnosti, mora voditi in izkazovati ločeno. Opozorili vas bomo tudi na pogoje, ki jih mora izpolnjevati društvo za opravljanje pridobitne dejavnosti. Seznanili vas bomo z vsemi spremembami in dopolnitvami predpisov, tako da bo Letno poročilo pripravljeno v skladu z zakoni in pravili računovodske stroke ter predstavili davčne novosti v letu 2021 v času korona krize.
Konec prijav: Sreda, 27 Januar 2021 08:00
Kategorija: Seminarji - Prijavljenih mest: 0 - Prostih mest: 100 - Zadetkov: 54 - Kotizacija: € 111,20
Prosto
Petek, 29 Januar 2021 09:00
SPREMEMBE IN DAVČNE NOVOSTI TER VPLIV COVID 19 NA DAVČNI OBRAČUN ZA LETO 2020
Organizacije (gospodarske družbe, samostojni podjetniki, društva, zadruga, zavodi, ustanove, ipd.) so obvezne najmanj enkrat letno preveriti, ali se stanje posameznih aktivnih in pasivnih postavk v premoženjski bilanci stanja ujemajo z dejanskim stanjem. Tako morajo, glede na računovodske predpise in davčno zakonodajo, sestaviti računovodske izkaze, davčni obračun ter poslovno oz. letno poročilo. Leto 2020 je za vse organizacije posebno in je potrebno optimirati predvsem v tistih organizacijah, ki so prejele državno pomoč in to razumeti ali smo državno pomoč pravilno evidentirali in kaj morajo organizacije narediti, če jo bodo morali vrniti v tekočem letu ali v letu 2021. Cilj našega seminarja je ponuditi strokovne nasvete in ustrezne praktične napotke, kako pravilno izdelati davčni obračun. Odgovarjali bomo tudi na vaša vprašanja.
Konec prijav: Petek, 29 Januar 2021 08:00
Kategorija: Seminarji - Prijavljenih mest: 0 - Prostih mest: 100 - Zadetkov: 7 - Kotizacija: € 109+DDV
Prosto
Sreda, 03 Februar 2021 13:00
NOVOSTI IN POSEBNOSTI PRI OBDAVČITVI TRANSAKCIJ Z NEPREMIČNINAMI
Vas zanima, kdaj pri prodaji in najemu nepremičnin uporabimo obrnjeno davčno obveznost po 76.a členu ZDDV-1? Ali, kakšni so pogoji za odbitek vstopnega davka pri nakupu nepremičnin? Bi radi izvedeli, kdaj se pri prodaji nepremičnin in prenosu stavbne pravice plača DDV in kdaj 2 % davek na promet nepremičnin? Če želite dobiti odgovore na ta vprašanja, vas vljudno vabimo, da se udeležite našega webinarja.
Konec prijav: Sreda, 03 Februar 2021 12:00
Kategorija: Seminarji - Prijavljenih mest: 0 - Prostih mest: 200 - Zadetkov: 6 - Kotizacija: € 89,00+ddv
Prosto
Ponedeljek, 15 Februar 2021 09:30
FINANČNO POSLOVANJE, IZDELAVA LETNEGA POROČILA IN DAVČNI OBRAČUN za l. 2020 ZA DRUŠTVA in SINDIKATE
Vabimo vas na enodnevni posvet, kjer bomo predstavili novosti, ki se nanašajo na poslovanje društev in sindikatov, ki opravljajo nepridobitno in pridobitno dejavnost ter invalidskih organizacij. Novosti, ki jih bomo predstavili na posvetu, se nanašajo na predložitev letnih poročil, ki jih morajo društva, humanitarne in invalidske organizacije predložiti do 31. marca 2021 leta, sindikati pa do 28.februarja 2021. Opozorili vas bomo tudi na rok za oddajo letnih poročil, ki velja za tista društva, katerih računovodske izkaze mora revidirati revizor pred sprejetjem letnega poročila. Letno poročilo mora pred obravnavo na zboru članov pregledati nadzorni organ društva. Zakon o društvih določa, da mora društvo zagotavljati podatke o svojem finančnem in materialnem poslovanju na način in v obliki, ki ju določi s temeljnim aktom. To določilo pomeni, da mora društvo sprejeti ustrezne akte, ki urejajo finančno področje in računovodstvo.Društvo mora zagotavljati podatke o poslovanju na način, da se uresničujejo nameni in cilji društva. Vse prihodke, ki jih bo društvo doseglo iz pridobitne dejavnosti, mora voditi in izkazovati ločeno. Opozorili vas bomo tudi na pogoje, ki jih mora izpolnjevati društvo za opravljanje pridobitne dejavnosti. Seznanili vas bomo z vsemi spremembami in dopolnitvami predpisov, tako da bo Letno poročilo pripravljeno v skladu z zakoni in pravili računovodske stroke ter predstavili davčne novosti v letu 2021 v času korona krize.
Konec prijav: Ponedeljek, 15 Februar 2021 08:00
Kategorija: Seminarji - Prijavljenih mest: 1 - Prostih mest: 99 - Zadetkov: 42
Prosto
Torek, 16 Februar 2021 10:00
NOVOSTI IN AKTUALNO NA PODROČJU IZPLAČEVANJA POTNIH STROŠKOV V GOSPODARSTVU v letu 2021
S 1. januarjem 2020 je začela veljati nova Uredba o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino, ki je uvedla spremembe pri izplačevanju potnih stroškov v gospodarstvu tako v letu 2020 kot tudi v letu 2021. V decembru 2020 je bila objavljena še sprememba te uredbe. Tako smo ponovno dobili tri različne višine dnevnic, ki so se za leto 2021 še povečale. Z namenom, da preverite skladnost izplačevanja potnih stroškov z zakonodajo in uskladite izplačevanje potnih stroškov za poti v tujino z določbami nove uredbe, vas vabimo, da se udeležite našega webinarja.
Konec prijav: Torek, 16 Februar 2021 09:00
Kategorija: Seminarji - Prijavljenih mest: 0 - Prostih mest: 200 - Zadetkov: 2 - Kotizacija: € 89,00+ddv
Prosto
Prosto Prijave na čakanju Prijava ni mogoča
 

Novice, dogodki, izobraževanje

Evropska unija