ja_mageia

 • Decrease font size
 • Default font size
 • Increase font size
Nahajate se na: Naslovnica Dogodki On-line ŠOLA RAČUNOVODSTVA v treh modulih, vključno z novostmi
Dogodki
Opis
Šola je namenjena vsem, ki se pri svojem delu srečujejo z računovodskimi izkazi, predvsem pa zaposlenim v računovodski in finančni službi, vodstvenim delavcem, zaposlenim v kontrolingu in vsem, ki kakorkoli sodelujejo pri poslovanju organizacije in katerih rezultati vplivajo na finančni položaj in/ali uspešnost poslovanja organizacije. Namenjena je gospodarskim družbam in vsem drugim organizacijam, ki za sestavitev računovodskih izkazov uporabljajo SRS. Pri računovodski obravnavi poslovnih dogodkov so ključnega pomena temeljna načela računovodenja in predpostavke, ki predstavljajo podlago za pripoznavanje sredstev, obveznosti, prihodkov in odhodkov. V tem okviru bomo govorili o določanju pomembnosti, spremembah računovodskih usmeritev in popravkih napak. Za vsako bilančno postavko si bomo na praktičnih primerih pogledali pravila začetnega pripoznavanja, merjenja po začetnem pripoznavanju in odprave pripoznanja ter obravnavali zahtevnejša področja merjenja. Pregledali bomo ključne razlike med SRS in MSRP, ki so aktualne za organizacije, ki poročajo obvladujočim organizacijam. Dotaknili se bomo tudi izračuna pomembnih kazalnikov, kot jih zahtevajo banke in druga zainteresirana javnost.
Naslov: On-line ŠOLA RAČUNOVODSTVA v treh modulih, vključno z novostmi
Začetek: Četrtek, 27 Maj 2021 09:00
Konec: Petek, 04 Junij 2021 13:15
Konec prijav: Četrtek, 27 Maj 2021 12:00
Predavatelj: doc.dr. Lidija ROBNIK, univ.dipl. ekonomistka
Ciljna skupina: On-line ŠOLA O DDV je namenjena vsem, ki imate opravka z obračunavanjem in plačevanjem DDV, tako pri domačih kot tudi mednarodnih transakcijah, pa tudi vsem drugim, ki bi radi obnovili ali pridobili znanje na področju DDV in se seznanili tudi z novostmi.
Lokacija: spletni seminar PREKO SPLETNE PLATFORME ZOOM V ŽIVO
Naročnik: *
Naslov: *
Poštna številka: *
Pošta: *
Davčna številka: *
Davčni zavezanec: *
Telefon: *
Faks:
Kontaktna oseba: *
Elektronski naslov: *
Imena in priimki prijavljenih: *

Imena ločite z vejico!

   
Akademija za management in projektno vodenje Vas  vsem spoštovanjem  vabimo na on-line ŠOLO RAČUNOVODSTVA

On-line ŠOLA  RAČUNOVODSTVA vključno z novostmi V TREH MODULIH

15% popust za prijave in plačilo do vključno 20.maja 2021!

button__1_.gif

Izvedba dogodka je zagotovljena.

TERMINI ZA POSAMEZNE MODULE
 • 27. maja 2021 - 1. modul od 9.00 do 13.15 (15-30 minut odmora), spletni seminar v živo
 • 1. junija  2021 - 2. modul  od 9.00 do 13.15 (15-30 minut odmora), spletni seminar v živo
 • 4. junija 2021  - 3. modul od 9.00 do 13.15 (15-30 minut odmora), spletni seminar v živo

Trajanje: skupaj 15 šolskih ur. 

UVOD

Šola je namenjena vsem, ki se pri svojem delu srečujejo z računovodskimi izkazi, predvsem pa zaposlenim v računovodski in finančni službi, vodstvenim delavcem, zaposlenim v kontrolingu in vsem, ki kakorkoli sodelujejo pri poslovanju organizacije in katerih rezultati vplivajo na finančni položaj in/ali uspešnost poslovanja organizacije. Namenjena je gospodarskim družbam in vsem drugim organizacijam, ki za sestavitev računovodskih izkazov uporabljajo SRS. Pri računovodski obravnavi poslovnih dogodkov so ključnega pomena temeljna načela računovodenja in predpostavke, ki predstavljajo podlago za pripoznavanje sredstev, obveznosti, prihodkov in odhodkov. V tem okviru bomo govorili o določanju pomembnosti, spremembah računovodskih usmeritev in popravkih napak. Za vsako bilančno postavko si bomo na praktičnih primerih pogledali pravila začetnega pripoznavanja, merjenja po začetnem pripoznavanju in odprave pripoznanja ter obravnavali zahtevnejša področja merjenja. Pregledali bomo ključne razlike med SRS in MSRP, ki so aktualne za organizacije, ki poročajo obvladujočim organizacijam. Dotaknili se bomo tudi izračuna pomembnih kazalnikov, kot jih zahtevajo banke in druga zainteresirana javnost.

Računovodja mora biti vedno na tekočem. Računovodja sprejema in izstavlja knjigovodske listine. Vsako pregleda in vpiše v ustrezno poslovno knjigo. Vanjo zapisuje npr. zaporedno številko, datum in opis vsebine listine, konto, znesek v breme ali v dobro itd. Spremlja nabavo nepremičnin, opreme in drugih osnovnih sredstev; vplačila in izplačila na žiro račun in iz njega; nabavo in prodajo blaga in storitev; najem posojil in nakazila depozitov; nakupe vrednostnih papirjev in druge poslovne dogodke. Dela tudi s plačilno listo, kjer izračunava osebne dohodke zaposlenim.Sestavlja bilanco stanja, izkaz poslovnega izida in izkaz denarnih tokov. Na podlagi računovodskih poročil so potrebna tudi poslovna poročila, s katerimi se seznanja poslovodstvo ter zunanji uporabniki. Posebno pomembno je, da so izdelani interni akti poslovanja (Pravilnik o računovodstvu, Pravilnik o popisu sredstev in obveznosti do virov sredstev, pravilnik o blagajn iškem poslovanju in sklepi podjetnika), ki so podlaga za vodenje računovodstva in predstavitev poslovanja pred davčnim nadzorom.

PREDAVATELJICA
Doc. dr. Lidija Robnik, univ. dipl. ekonomistkaUkvarja se s podjetniškim svetovanjem in izobraževanjem. Je članica izpitne komisije za potrjevanje Nacionalne poklicne kvalifikacije računovodja in knjigovodja. Predava na višjih, visokih strokovnih šolah ter fakultetah v dodiplomskih in podiplomskih programih. Je nosilka predmetov s področja temeljev računovodstva, finančno in stroškovno računovodstvo, ekonomike, analize, financ, insolvenčnih postopkov in davkov. Izvaja najrazličnejše strokovne seminarje in delavnice ter s strokovnimi in znanstvenimi prispevki sodeluje na mednarodnih in domačih znanstvenih in strokovnih konferencah. Izvaja najrazličnejše seminarje, šole in delavnice s področja financ, računovodstva in davkov na področju Slovenije za zasebni in javni sektor, kjer povezuje teorijo s prakso. Sodeluje z Gospodarsko zbornico Slovenijo in Obrtno zbornico Sloveniji na področju izobraževanj in svetovanj njihovim članom.  Od leta 2003 naprej je samostojna podjetnica in zasebna predavateljica na višjih in visokih šolah ter fakultetah za področje financ, računovodstva in davkov. S strani pristojnih ministrstev je razvrščena v razvid samostojnih zasebnih predavateljev.
Sodeluje in predstavlja znanstvene in strokovne referate s področja računovodstva, davkov in poslovnih financ na različnih strokovnih in znanstvenih konferencah. Izdala je že veliko samostojnih knjig, priročnikov ter znanstvenih ter strokovnih člankov.
Ima licenco za članico državne komisije za preverjanje znanj Nacionalnih poklicnih kvalifikacij (računovodja, knjigovodja).
 
PROGRAM
1. modul – Računovodska pravila, ekonomske kategorije in primeri knjiženj pogostih poslovnih dogodkov:

 • osnovnimi pojmi iz računovodstva na podlagi SRS 2016 in PSR 2016 ter internimi pravili,
 • spoznanje vlog in pomena najpomembnejših ekonomskih kategorij iz bilance stanja in izkaza poslovnega izida,
 • vodenje knjigovodstva po dejanskih prihodkih in odhodkih ali po dejanskih prihodkih in normiranih stroških (gospodarske družbe, samostojni podjetniki),
 • vodenje po normiranih stroških,
 • knjiženje prejetih in izdanih računov in dobropisov (storitve, material, trgovsko blago, opredmetena osnovna sredstva) v Sloveniji, EU, tretjih državah,
 • obračun amortizacije in poraba materiala,
 • razmejevanje stroškov v okviru aktivnih in pasivnih časovnih razmejitev ter in knjiženje poslovnih dogodkov.
2. Modul -  Dohodki fizičnih oseb – obračuni in primeri knjiženj:
 • vrste in obračun dohodkov zaposlenih po pogodbi o zaposlitvi za nedoločen in določen čas (bruto plača, nadomestila, bonitete, boleznine, letni dopust, odpravnine, krajši delovni čas in drugi stroški dela),
 • obračun službenih poti po Sloveniji in tujini (dnevnica, kilometrina, nočitve, vinjete ipd.),
 • pogodbe civilnega prava, kot so: podjemne pogodbe, avtorske pogodbe, sejnine, pogodbe o poslovodenju, pogodbe o prokuri ipd.).
 • davčno priznani in nepriznani stroški,
 • primeri knjiženj poslovnih dogodkov s področja stroškov fizičnih oseb.
3. Modul – Prodaja premoženja, inventurni popis in posojila:
 • vrednotenje, odpisi in prodaja premoženja (opredmetena osnovna sredstva, naložbene nepremičnine, zaloge, terjatve),
 • inventurne razlike (opredmetena osnovna sredstva, zaloge materiala, proizvodov in trgovskega blaga),
 • prejem in vračanje posojil (kratkoročnih, dolgoročnih),
 • zamudne in pogodbenih obresti,
 • primeri obračunov in knjiženj poslovnih dogodkov.


KOMU JE NAMENJENA?
Šola je namenjena vsem, ki se  srečujejo z računovodstvom ali knjiženjem v gospodarstvu (gospodarske družbe, samostojni podjetniki, računovodski servisi) in vsem tistim, ki želijo osvežili ali poglobiti znanje na računovodskem področju.

KOTIZACIJA

Kotizacija za tridnevno udeležbo na dogodku znaša 609€  + DDV

Cena posameznega modula znaša 203 € + DDV

POPUSTI
 • 15% popust za prijave in plačilo do vključno 20.maja 2021
 • 10% dodatni popust za dva in več udeležencev iz iste organizacije
PRIJAVA
 • Skenirano prijavnico lahko pošljete po e-pošti: prijava@evropska-svetovalnica.com
 • Za elektronsko prijavo kliknite TUKAJ
 • Prijava po e-pošti:prijava@evropska-svetovalnica.com 
Prijave  sprejemamo do dneva pred izvedbo seminarja.
Odjave sprejemamo do treh delovnih dni pred seminarjem.

Prijava vključuje:
 • izvedbo spletnega seminarja v živo,
 • gradivo v elektronski obliki,
 • odgovore na vaša vprašanja 
Izobraževanje bo potekalo:
Kdaj: 27.maja, 1. junija in 4.junija 2021 
Kje: preko  spletne platforme ZOOM -  na vaš spletni naslov boste prejeli povezavo do spletnega seminarja

Če se spletnega seminarja v živo ne boste mogli udeležiti, vam bo na voljo videoposnetek.

PLAČILO
Kotizacijo nakažite na transakcijski račun:  
SI56 1914 0501 2239 615, sklic na 00 27052021
(TRR odprt pri DBS d.d., Ljubljana)
Akademija za management in projektno vodenje, Kunaverjeva ulica 9, 1000 Ljubljana 
ID za DDV: SI80886914
 
INFORMACIJE
Za vse dodatne informacije nas lahko pokličete na telefonsko  številko:
051 317 357 med 10.00 in 12.00 uro ali pa nam pišite na elektronski naslov:
prijava@evropska-svetovalnica.com   

PRIJAVNICA NA IZOBRAŽEVANJE

On-line ŠOLA  RAČUNOVODSTVA vključno z novostmi V TREH MODULIH

TERMINI ZA MODULE

27. maja 2021 - 1. modul od 9.00 do 13.15 (30 minut odmora), spletni seminar v živo
1. junija  2021 - 2. modul  od 9.00 do 13.15 (30 minut odmora),  spletni seminar v živo
4. junija 2021  - 3. modul od 9.00 do 13.15 (30 minut odmora), spletni seminar v živo
Trajanje: skupaj 15 šolskih ur.

Če se prijavljate samo na posamezne module, označite na katere. Obkrožite!
Ime in naslov organizacije:_________________________
 


Telefon:

Kontaktna oseba:________________ID zaDDVE-pošta:
 
Na seminar prijavljamo:
Ime in priimek:E-pošta
  


 
 
Žig in podpis:                                

 

Novice, dogodki, izobraževanje

Evropska unija